Deloitte

Logo
Informations
Contact details
Adres
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Address
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Telephone
+48 22 166 73 23
Website
https://www2.deloitte.com/pl/pl.html
Contact person
Michał Tokarski
Position
Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego Deloitte w Polsce
E-mail
mtokarski@deloittece.com
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
"Deloitte" to marka skupiająca dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących przy świadczeniu wybranym klientom usług badania i innych usług atestacyjnych, doradztwa gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego oraz innych powiązanych usług.
Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji („DTTL”). Każda firma członkowska DTTL świadczy usługi w określonym obszarze geograficznym i podlega prawu oraz standardom regulującym działalność profesjonalną kraju prowadzenia działalności.
Każda z firm członkowskich DTTL ma indywidualną strukturę, odpowiadającą krajowym przepisom prawnym, regulacjom, praktyce zwyczajowej i innym czynnikom oraz może świadczyć usługi profesjonalne na swoim terytorium za pośrednictwem spółek zależnych, stowarzyszonych lub innych powiązanych podmiotów. Nie wszystkie firmy członkowskie DTTL świadczą wszystkie rodzaje usług, a niektóre usługi mogą być niedostępne dla klientów usług audytowych zgodnie z przepisami i zasadami dotyczącymi usług biegłych rewidentów.
DTTL i każda z firm członkowskich DTTL są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi, których zobowiązania nie są wiążące dla innych podmiotów. DTTL i jej firmy członkowskie ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania; odpowiedzialność za działania i zaniechania innych firm członkowskich jest wykluczona. DTTL (również zwana „Deloitte Global”) nie świadczy usług na rzecz klientów. Więcej informacji na temat globalnej sieci firm członkowskich można znaleźć na stronie: www.deloitte.com/about

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, podatkowe, doradztwa finansowego i zarządzania ryzykiem klientom z sektora publicznego i prywatnego działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej ponad 150 krajów, posiadamy najwyższej klasy kompetencje, doświadczenie oraz wiedzę i oferujemy wysokiej jakości usługi pozwalające rozwiązać najbardziej złożone problemy biznesowe klientów. Dzięki nim obsługujemy cztery na pięć firm z listy Fortune Global 500®. Aby zyskać więcej informacji na temat tego, jak specjaliści Deloitte (ok. 245 000 osób) wywierają pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują, można śledzić nas na Facebooku, LinkedIn lub Twitterze.

Deloitte w Polsce
W Polsce firma Deloitte działa za pośrednictwem następujących podmiotów:
Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte Audyt sp. z o.o., Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k., Deloitte Services sp. z o.o., Deloitte CE Business Services sp. z o.o., Deloitte Digital sp. z o.o., Deloitte Digital BPO sp. z o. o., Lakepath sp. z o. o.
łącznie są zwane “Deloitte w Polsce ”.

Spółki Deloitte w Polsce należą do Deloitte Central Europe.

Deloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne.

Spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited to jedne z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 6 000 pracowników w 44 biurach w 18 krajach Europy Środkowej.

Deloitte w Polsce znajduje się wśród wiodących firm realizujących profesjonalne usługi doradcze w ramach sześciu najważniejszych obszarów: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego. Zespół Deloitte pracujący w polskich biurach liczy obecnie ponad 2200 specjalistów z różnych dziedzin.
Type of business
“Deloitte” is the brand under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit & assurance, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to select clients.
These firms are members of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). Each DTTL member firm provides services in particular geographic areas and is subject to the laws and professional regulations of the particular country or countries in which it operates.
Each DTTL member firm is structured in accordance with national laws, regulations, customary practice, and other factors, and may secure the provision of professional services in its territory through subsidiaries, affiliates, and other related entities. Not every DTTL member firm provides all services, and certain services may not be available to attest clients under the rules and regulations of statutory auditors.
DTTL and each DTTL member firm are legally separate and independent entities, which cannot obligate each other. DTTL and each DTTL member firm are liable only for their own acts and omissions, and not those of each other. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.
Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 245,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter.

About Deloitte in Poland
In Poland, Deloitte operates as: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte Audyt sp. z o.o., Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k., Deloitte Services sp. z o.o., Deloitte CE Business Services sp. z o.o., Deloitte Digital sp. z o.o., Deloitte Digital BPO sp. z o. o., Lakepath sp. z o. o.
together “Deloitte in Poland”.

The companies of Deloitte in Poland belong to Deloitte Central Europe.
Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.
The subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited are among the region’s leading professional services firms, providing services through more than 6,000 people in 44 offices in 18 countries.
Deloitte in Poland is one of the leading firms providing professional advisory services in six main areas audit, tax advisory, consulting, risk management, financial and legal advisory. Deloitte Poland employs more than 2,200 dedicated professionals providing a wide range of services.

Związek z sektorem VC/PE
Deloitte aktywnie działa na polskim rynku kapitałowym, doradzając funduszom kapitałowym w zakresie specjalizacji swoich poszczególnych spółek, tj. w aspektach finansowych, rachunkowych, audytu, podatkowych, ryzyka oraz strategii.
Relation to VC/PE industry
Deloitte is an active player in the VC/PE market specializing in auditing, tax, consulting, financial and risk management aspects of this industry.
Szczególne zainteresowania
Areas of particular interest
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Partners, key shareholders