Logo
Contact details
Adres
37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxembourg
Address
37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxembourg
Telephone
00352 2485-1
Website
http://www.eif.org/
Contact person
Kamila Ślązak
E-mail
k.kaleta@eif.org
Membership
Type of firm
Investor
Company description
Rodzaj działalności
Wsparcie dla Europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania. EFI przede wszystkim tworzy, promuje i wdraża instrumenty kapitałowe i dłużne ukierunkowane na wsparcie tego segmentu rynku. EFI udziela wsparcia dla przedsiębiorstw poprzez szerokie grono pośredników finansowych (Fundusze Venture i Growth Capital, banki, instytucje poręczeniowe i mikrofinansowania itd.) w całej Europe.
Type of business
Support to Europe’s micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) by improving their access finance. EIF primarily designs, promotes and implements equity and debt financial instruments which specifically target this market segment. EIF’s support to enterprises is provided through a wide range of selected financial intermediaries (Venture and Growth Capital funds, banks, guarantees institutions, microfinance institutions etc.) across Europe.
Związek z sektorem VC/PE
EFI inwestuje w fundusze typu venture capital, fundusze wzrostu (growth capital) i hybrydowe, które wspierają MŚP. Działalność inwestycyjna EFI obejmuje również transfer technologii i inkubatory przedsiębiorczości.
Relation to VC/PE industry
EIF invests in venture capital, growth and mezzanine funds that support SMEs. EIF investment activities also cover technology transfer and business incubators.
Szczególne zainteresowania
EFI wspiera cele UE w zakresie wsparcia dla przedsiębiorczości, wzrostu, innowacyjności, badań i rozwoju oraz zatrudnienia.
Areas of particular interest
EIF fosters EU objectives in support of entrepreneurship, growth, innovation, research and development, and employment.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
EFI jest partnerstwem publiczno-prywatnym z unikalną strukturą udziałowców, która obejmuje zarówno inwestorów publicznych jak i prywatnych. Struktura udziałowców została zmodyfikowana w 2000 roku, kiedy EBI stal się udziałowcem większościowym i została utworzona Grupa EBI. W rezultacie podniesienia kapitału, na dzień 13 października 2013 roku, z 1,500 nowych udziałów zostało wyemitowane 1,163. Obecna struktura akcjonariatu prezentuje się następująco:
•Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) (63.7%)
•Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską (24.3%)
•Instytucje Finansowe z Krajów Członkowskich Unii Europejskiej i Turcji (12.0%)

339 niewyemitowanych jeszcze akcji zostalo alokowane na rzecz Unii Europejskiej na kolejne okresy subskrypcji w latach 2015-2017.
Partners, key shareholders
EIF is a public-private partnership with a unique shareholding structure combining public and private investors. EIF shareholding structure was modified in 2000, when the EIB became the majority shareholder, culminating in the formation of the EIB Group. Following the first capital increase subscription period, and as at 13 October 2014, of the 1,500 newly authorised shares, 1,161 have been issued. The following percentages result from the current breakdown of shareholdings:
• The European Investment Bank (EIB) (63.7%)
• The European Union, represented by the European Commission (24.3%)
• Financial institutions from European Union Member States, and Turkey (12.0%)

339 shares are not yet issued, having been allocated to the European Union for subsequent subscriptions from 2015-2017.
Staff size
260
No. of professional staff
260