Logo
Contact details
Adres
Hoene-Wrońskiego 7
00-434 Warszawa
Address
Hoene-Wrońskiego 7
00-434 Warszawa
Telephone
+ 22 622 28 29
Website
http://www.kornferry.com
Contact person
Krzysztof Nowakowski
E-mail
krzysztof.nowakowski@kornferry.com
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Korn/Ferry International jest firmą doradczą oferującą usługi w zakresie: rekrutacji na najwyższe i specjalistyczne stanowiska zarządcze, oceny potencjału kadry menedżerskiej i doradztwa w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim (coaching, indywidualne i grupowe programy rozwoju), oraz doradztwa dla rad nadzorczych w obszarze spraw związanych z organizacją prac RN, rekrutacją, oceną i systemami motywacyjnymi dla zarządów i kadry menedżerskiej.
Type of business
Korn Ferry is a consulting company specialising in recruitment for C level and specialist positions, assessment of management potential, leadership & talent consulting (coaching, individual and group development), and Board Services in the area of board organization, recruitment, assessment and motivation systems for management.
Związek z sektorem VC/PE
Wieloletnie doświadczenie w pracy z sektorem VC/PE w zakresie rekrutacji, oceny potencjału kadry menedżerskiej, doradztwa w obszarze dotyczącym rozwoju kadry menedżerskiej.
Relation to VC/PE industry
Several years of experience in working with VC/PE industry on recruitment, assessment and skills allingment, consulting on managerial development.
Szczególne zainteresowania
Rekrutacja, doradztwo w zakresie zarządzania zmianą, szczególnie w sytuacjach ‘post merger/acquisition restructuring’ i nowych strategii biznesowych w kontekście oceny potencjału kadry menedżerskiej i potrzeb rozwojowych, oraz dostosowania dostępnych zasobów ludzkich do wyzwań stojących przed firmą. Wsparcie procesu ‘pre-deal’ i ‘due dilligence’ w tych obszarach.
Areas of particular interest
Recruitment, change management consulting, especially in the context of post merger/acquisition restructuring and new business strategy implementation, in relation to assessment of management potential and development needs, ad realligment of human capital to challenges ahead the company. Support of ‘pre-deal’ and ‘due dilligence’ activities.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
100% Korn Ferry International Inc. Los Angeles, USA (NYC Stock Exchange code KFY).
Partners, key shareholders
100% Korn Ferry International Inc. Los Angeles, USA (NYC Stock Exchange code KFY).
Staff size
0
No. of professional staff
0