Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Sp. k.

Logo
Informations
Contact details
Adres
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
Address
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
Telephone
+48222660900
Website
http://www.ro-legal.com
Contact person
Agata Tauszyńska
Position
Asystentka
E-mail
sekretariat@ro-legal.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Spory cywilne i gospodarcze oraz administracyjne przed sądami wszystkich szczebli. Postępowania przed sądami polubownymi, a także międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi. Reprezentacja w sporach przed KIO i sądami powszechnymi na tle zamówień publicznych. Doradztwo w postępowaniach upadłościowych i naprawczych a także przy projektach infrastrukturalnych w Polsce. Doradztwo prawne z zakresu własności intelektualnej.
Type of business
Civil, commercial and administrative disputes before courts of all levels. Proceedings before arbitration courts, as well as international arbitration tribunals. Representation in disputes before the National Appeals Chamber and the common courts in matters of public procurement proceedings. Advising in bankruptcy and reorganization proceedings as well as in infrastructure projects in Poland. Legal advice in the field of intellectual property.
Związek z sektorem VC/PE
Praca dla podmiotów powiązanych z członkami stowarzyszenia lub dla podmiotów z sektora VC/PE.
Relation to VC/PE industry
Working for entities related to members of the association or for those involved in VC / PE industry.
Szczególne zainteresowania
Współpraca z sektorem produkcji środków transportu kolejowego, branżą samochodową, instytucjami finansowymi
Areas of particular interest
Cooperation with the sector of rail transport, automotive industry and financial institutions.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Marcin Radwan-Röhrenschef, Katarzyna Petruczenko, Justyna Tokarzewska
Partners, key shareholders
Marcin Radwan-Röhrenschef, Katarzyna Petruczenko, Justyna Tokarzewska