Logo
Contact details
Adres
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Address
Emilii Plater 53 str.
00-113 Warsaw
Telephone
+48 22 528 6685
Website
http://www.ratings.standardandpoors.com
Contact person
Lukasz Olszewski
E-mail
lukasz.olszewski@spglobal.com
Membership
Type of firm
Other
Company description
Rodzaj działalności
S&P Global Ratings jest globalną agencją ratingową specjalizującą się w analizowaniu ryzyka kredytowego związanego z działalnością emitentów papierów dłużnych, takich jak państwa, jednostki samorządu terytorialnego i prywatne przedsiębiorstwa, w tym fundusze private equity, a także z określonymi emisjami tego typu instrumentów finansowych. Oceny ratingowe sporządzane przez analityków S&P Global Ratings wykorzystywane są zarówno przez inwestorów, jak i innych uczestników rynku, którzy chcą uwzględnić ryzyko kredytowe w procesie podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych i biznesowych.
Obecnie S&P Global Ratings zatrudnia ponad 1400 analityków w 23 krajach, oferując połączenie globalnej perspektywy z doskonałą znajomością lokalnych rynków.
Type of business
S&P Global Ratings is a global rating agency which specializes in analyzing credit risk associated with the activity of issuers of debt securities , such as state, local government units and private companies , including private equity firms , as well as the issuances of this type of financial instruments. The ratings prepared by S&P Global Rating's analysts are used, both, by investors and other market participants who wish to take into account the credit risk in making informed investment decisions and business.
Currently, S&P Global Ratings employs more than 1,400 analysts in 23 countries, offering a combination of global perspective with an excellent understanding of the local markets.
Związek z sektorem VC/PE
S&P aktwnie współpracuje z funduszami private equity na świecie oraz ich spółkami portfelowymi.
Relation to VC/PE industry
S&P actively cooperates with private equity firms globally as well as their portfolio companies.
Szczególne zainteresowania
Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie przejrzystości i niezależne spojrzenie na globalne rynki kapitałowe.
Areas of particular interest
Promoting sustainable growth by bringing transparency and independent insights to the global capital markets.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Firma S&P Global Ratings jest częścią McGraw Hill Financial Inc, notowanej na NYSE (ticker: MHFI)
Partners, key shareholders
S&P Global Ratings is part of the McGraw Hill Financial Inc. , and is listed on the NYSE (ticker: MHFI)
Staff size
3000
No. of professional staff
1400