Logo
Contact details
Adres
Al. Jerozolimskie 63
Warszawa 00-697
Pasaż Lipińskiego
Address
Al. Jerozolimskie 63
00-697 Warsaw
Lipinski Passage
Telephone
+ 48 (22) 206 46 00
Website
http://www.vcpag.com
Contact person
Piotr Samojlik
Position
Partner
E-mail
samojlik.p@vcpag.com
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Vienna Capital Partners (VCP) jest wiodącym niezależnym doradcą finansowym i inwestycyjnym prowadzącym działalność na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Do grupy tych państw zaliczamy zarówno kraje, które w maju 2004 roku stały się nowymi członkami Unii Europejskiej ("UE"), te, które mogą w przyszłości wejść w skład UE oraz kraje będące od dawna członkami UE ( w tym Austria), które są bezpośrednio zaangażowane lub pozostają pod znaczącym wpływem zmian wynikających z konwergacji.

VCP specjalizuje się zarówno w doradztwie finansowym typu corporate finance, jak również bezpośredni inwestowaniu własnych środków w wybrane spółki charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu wartości. Prowadzimy działalność we wszystkich sektorach gospodarki a koncentrujemy się na firmach średniej i dużej wielkości, jak również firmach oferujących duży potencjał wzrostowy wartości.

VCP specjalizuje się w trzech głównych obszarach działalności doradczej, starając się pomagać swoim klientom w osiąganiu ich celów finansowych i strategicznych: doradztwo finansowe typu corporate finance, inwestycje bezpośrednie oraz usługi powiernictwa.

VCP polska z biurem w Warszawie koncentruje się na działalności na rynku polskim.
Type of business
VCP is a leading independent corporate finance advisor and private equity investor in Converging Europe. Converging Europe comprises the new EU-member states, potential future EU-accession candidates as well as other EU countries, such as Austria and Germany, that are directly impacted by the ongoing convergence process.

VCP understood Converging Europe's attractiveness and anticipated its positive development at an early stage. As a pioneer in the region, we are well established, exceptionally strong positioned and possess the critical local presence, knowledge as well as cross-cultural understanding, essential to execute transactions in a goal oriented, time efficient and through manner.

We are active in all industries with a special focus on medium-to-large-sized enterprises and serve a diverse range of clients including management teams, entrepreneurs, institutional investors and governments.

We specialise in three business areas, where we are committed to support our clients and business partners to achieve their financial and strategic goals: corporate finance advisory, direct investments, trust management services.

VCP Polska with its office in Warsaw is focused on the Polish market.
Związek z sektorem VC/PE
Liczne projekty doradztwa w zakresie bankowości inwestycyjnej dla funduszy private equity w tym m.in. przejęcie WSiP w imieniu Advent International oraz sprzedaż Agros Nova do IK Investment Partners.
Relation to VC/PE industry
Numerous investment banking advisory projects for private equity funds, e.g. acquisition of WSiP by Advent International, and sale of Agros Nova to IK Investment Partners.
Szczególne zainteresowania
VCP AG z siedzibą w Wiedniu, której właścicielami są osoby prywatne
Areas of particular interest
VCP AG, headquartered in Vienna, owned by private individuals
Staff size
0
No. of professional staff
0