Logo
Contact details
Adres
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Address
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Telephone
22 50 50 700
Website
http://www.eversheds-sutherland.pl
Contact person
Ewa Szlachetka
Position
Co-Managing Partner
E-mail
ewa.szlachetka@eversheds-sutherland.pl
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla biznesu. Należy do Eversheds Sutherland, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie, posiadającej 69 biur w 32 krajach.

Zapewniamy wsparcie we wszystkich obszarach prowadzenia biznesu. Doradzamy w zakresie spraw korporacyjnych, transakcji fuzji i przejęć, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, prawa nowych technologii, rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych, prawa zamówień publicznych, podatków, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa konsumenckiego, prawa reklamy, prawa bankowego, compliance, rynków kapitałowych oraz przy inwestycjach funduszy private equity i venture capital.
Wspieramy firmy będące globalnymi liderami w sektorach: TMT, energetycznym, nieruchomościowym, budowlanym, finansowym, ubezpieczeniowym, żywnościowym, farmaceutycznym i medycznym, FMCG i produkcyjnym. Mamy duże doświadczenie w pracy dla podmiotów z sektorów regulowanych.
Wyróżnia nas unikalne doświadczenie w realizacji projektów związanych z szeroko rozumianą transformacją cyfrową oraz obecnością w świecie Digital.
Type of business
Eversheds Sutherland Poland provides legal services for business. We are a member of Eversheds Sutherland, one of the world’s largest legal brands, with 69 offices in 32 countries, enabling us to support clients in carrying out complex projects on a global scale.

We provide legal support in all areas of business operations. We advise on corporate matters, M&A, data protection, intellectual property, litigation and arbitration, public procurement, tax, employment, competition, consumer rights, advertising, banking, capital markets, digital currencies, and compliance.
We advise clients who are global leaders in industries such as TMT, energy, real estate, construction, manufacturing, FMCG, finance, insurance, food, pharmaceuticals and healthcare. We have great experience working for clients from regulated sectors.
Związek z sektorem VC/PE
Zapewniamy pełne wsparcie przy wszystkich transakcjach realizowanych na rynku private equity, w tym przy wykupach oraz transakcjach pozyskania kapitału, we wszystkich fazach rozwoju spółek prywatnych albo notowanych na rynkach regulowanych. Doradzamy na wszystkich etapach projektu. Wspieramy w kwestiach prawnych związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału oraz z relacjami pomiędzy inwestorami a podmiotami pozyskującymi kapitał.Nasz zespół private equity ma szerokie doświadczenie w pracy nad złożonymi transakcjami z udziałem podmiotów z wielu sektorów gospodarki. Wiemy, jak funkcjonują kluczowe sektory przemysłu, analizujemy trendy rynkowe i wyzwania, dzięki czemu dostarczamy klientom nie tylko wsparcie prawne, ale i wiedzę ułatwiającą podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Cechuje nas szczególne doświadczenie w pracy nad projektami z sektorów związanych z mediami i nowymi technologiami, infrastrukturą, przemysłem, branżą spożywczą oraz FMCG.

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/uslugi/dziedziny-prawa/private-equity-venture-capital/index-private-equity.page?
Relation to VC/PE industry
We provide full legal support in all types of transactions on the private equity market, including buyouts and capital-raising transactions, at all phases of growth of privately held and publicly listed companies. We advise at all stages of the project. We provide legal support with structuring the investment and the form of raising capital, as well as relations between the investors and the entities raising capital. Our private equity team has broad experience working on complicated transactions involving entities from many sectors of the economy. We know how key sectors of industry operate, we analyze market trends and challenges, enabling us to deliver clients not only legal support, but also knowledge helping them reach sound business decisions. We have particular experience working on projects connected with media, new technologies, infrastructure, industry, foods, and FMCG.

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/services/practice_areas/private-equity-venture-capital/private-equity-index.page?
Szczególne zainteresowania
Zakres doradztwa:
- Negocjacje i przygotowanie LoI, HoT lub term sheet
- Badanie stanu prawnego (due diligence) typu red flag albo pełnego
- Opracowywanie struktury prawnej i podatkowej transakcji
- Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (umowy inwestycyjnej wraz z zabezpieczeniami, dokumenty korporacyjne i inne)
- Reprezentowanie w negocjacjach
- Wsparcie w finansowaniu transakcji (kredyty, obligacje, mezzanine)
- Reprezentacja przed właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych
- Prowadzenie procedury koncentracji przed UOKiK
- Udział w podpisaniu i zamknięciu transakcji
- Wsparcie posttransakcyjne obejmujące nadzór nad przestrzeganiem założeń inwestycji oraz egzekwowanie zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej
- Opracowanie programów zatrudnienia oraz programów motywacyjnych i opcyjnych dla kluczowych członków spółek portfelowych
- Doradztwo w zakresie compliance
- Restrukturyzacja i reorganizacja spółek dla funduszy private equity i ich spółek portfelowych
- Obsługa wyjścia z inwestycji
Areas of particular interest
Our services
- Negotiation and drafting of letter of intent, heads of terms or term sheet
- Due diligence—complete or red-flag
- Development of legal and tax structure for transactions
- Drafting transaction documentation (investment agreement with security instruments, corporate and other documents)
- Representation in negotiations
- Support for financing of transactions (credit, bonds, mezzanine)
- Representation before competent authorities to obtain required administrative decisions
- Conducting merger control procedures before the Office of Competition and Consumer Protection
- Participation in execution and closing
- Post-transaction support including oversight of compliance with project assumptions and enforcement of obligations under investment agreement
- Development of hiring programs and incentive and option schemes for key members of portfolio companies
- Compliance advice
- Corporate restructuring and reorganization for private equity houses and their portfolio companies
- Support for exiting investments
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Krzysztof Wierzbowski, Ewa Szlachetka, Ewa Łachowska-Brol, Marta Gadomska-Gołąb, Aleksandra Kunkiel-Kryńska
Partners, key shareholders
Krzysztof Wierzbowski, Ewa Szlachetka, Ewa Łachowska-Brol, Marta Gadomska-Gołąb, Aleksandra Kunkiel-Kryńska
Staff size
80
No. of professional staff
50