Logo
Contact details
Adres
International Finance Corporation 2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 USA
Address
International Finance Corporation 2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 USA
Telephone
+90-212-385-3048
Website
http://www.ifc.org
Contact person
Baris Gen bgen@ifc.org
Position
Regional Lead Private Equity Funds, Europe&Central Asia
E-mail
bgen@ifc.org
Contact person
Piotr Matczuk
Position
Country Advisor, Poland
E-mail
pmatczuk@ifc.org
Membership
Type of firm
Investor
Company description
Rodzaj działalności
International Finance Corporation (IFC), która wchodzi w skład Grupy Banku Światowego, jest największą na świecie instytucją rozwojową (o ratingu AAA) współpracującą z sektorem prywatnym w krajach rozwijających się. IFC pracuje z ponad 2000 firm w ponad 100 krajach. IFC dostarcza przedsiębiorstwom kapitał, dzieli się doświadczeniem i wspiera budowanie rynków oraz umożliwia firmom rozwój w różnych krajach na świecie. W roku fiskalnym 2018 długoterminowe inwestycje IFC na rynkach rozwijających się wzrosły do rekordowej kwoty 23 miliardów dolarów, dzięki czemu sektor prywatny mógł zrobić więcej na rzecz walki z ubóstwem i wspierania zrównoważonego rozwoju. IFC w Polsce koncentruje się na budowaniu lokalnego rynku kapitałowego i wspieraniu ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynkach rozwijających się. IFC inwestuje w przyjazne środowisku projekty ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej firm i miast. IFC mobilizuje środki prywatne na rzecz zapewnienia długoterminowego wzrostu gospodarczego w Polsce.
Type of business
International Finance Corporation (IFC) —a sister organization of the World Bank and member of the World Bank Group—is the largest global development institution (Triple-A) focused on the private sector in emerging markets. We work with more than 2,000 businesses in over 100 countries, using our capital, expertise, and influence to create markets and opportunities in different areas of the world. In fiscal year 2018, we delivered more than $23 billion in long-term financing for developing countries, leveraging the power of the private sector to end extreme poverty and boost shared prosperity. IFC in Poland focuses on strengthening local capital market, and promoting expansion of Polish companies to other emerging markets. By supporting climate-friendly energy- and resource- efficient modernizations in corporate and municipal sectors, IFC will mobilize private funds to ensure long-term economic growth in Poland.
Związek z sektorem VC/PE
Łączny portfel inwestycji IFC w fundusze private equity działające w krajach rozwijających obejmuje 6,4 miliarda dolarów w ramach inwestycji w 320 funduszy. Doświadczenie IFC wskazuje, że istnieje silny związek pomiędzy wynikami funduszy private equity a ich wkładem w zrównoważony rozwój gospodarczy, oraz, że jakość usług zarządzającego funduszem jest głównym czynnikiem kształtującym wyniki funduszu. W rezultacie strategia inwestycyjna IFC dla funduszy koncentruje się na doświadczonych zespołach zarządzających, którzy osiągnęli już konkretne sukcesy. Ponadto IFC wspiera tych zarządzających, których oprócz dostarczenia samego finansowania interesuje również zwiększanie komercyjnego potencjału spółek. Rola IFC zwykle polega na: • Ułatwianiu mobilizacji kapitału instytucjonalnego • Wspieraniu doświadczonych zarządzających funduszami, którzy wdrażają strategie oparte na podwyższaniu wartości dodanej spółek • Współpracy z zarządzającymi funduszami w obszarze zagadnień nadzoru właścicielskiego i zróżnoważonego rozwoju, zarówno na poziomie funduszy jak i poszczególnych spółek • Poprawy przejrzystości i dostępności funduszy na rynkach rozwijających się z punktu widzenia komercyjnych inwestorów
Relation to VC/PE industry
IFC has built up a portfolio of investments in emerging market private equity funds representing a commitment of over $6.4 billion in about 320 funds. IFC's experience has shown that there is a strong relationship between fund performance and development impact, and that the quality of the fund manager is the main driver of performance. Consequently, IFC's current investment strategy for funds has a strong focus on experienced teams with a proven good track record. It also seeks managers who add commercial value to the companies in which they invest, rather than just supplying capital. IFC's role typically includes: • Acting as a catalyst for mobilizing institutional capital; • Supporting experienced fund managers who can implement value-added strategies; • Working with fund managers on corporate governance and sustainability at the fund and company levels; and • Enhancing the transparency and accessibility of emerging market funds to commercial investors.
Szczególne zainteresowania
private equity, venture capital
Areas of particular interest
private equity, venture capital
Wspólnicy, gł. udziałowcy
IFC powstało w 1956 roku i jej udziałowcami są 184 państwa członkowskie, które kolektywnie nadzorują działalność IFC. Poprzez Radę Gubernatorów i Radę Dyrektorów kraje członkowskie wskazują kierunki programów i aktywności IFC.
Partners, key shareholders
Established in 1956, IFC is owned by 184 member countries, a group that collectively determines our policies. Through a Board of Governors and a Board of Directors, our member countries guide IFC's programs and activities.
Staff size
3700
No. of professional staff
3700