Logo
Contact details
Adres
Koszykowa 61B
00-667 Warszawa
Address
Koszykowa 61B
00-667 Warsaw
Telephone
+ 48 22 378 75 75
Website
http://www.ngllegal.com
Contact person
Tomasz Ciećwierz
Position
Partner
E-mail
tomasz.ciecwierz@ngllegal.com
Contact person
Katarzyna Ataman
Position
Group Marketing Manager
E-mail
marketing@nglservices.pl
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
NGL Legal (NGL Wiater sp.k.) to polska kancelaria z biurami w Warszawie i Poznaniu zapewniająca kompleksową obsługę prawną na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Dostarczamy naszym klientom innowacyjne i efektywne rozwiązania prawne uwzględniające dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, środowisko prawne oraz wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorcy zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Nasz zespół liczy ponad 45 prawników i doradców podatkowych którzy doświadczenie zawodowe zdobywali w wiodących międzynarodowych i polskich kancelariach oraz firmach doradczych z Wielkiej Czwórki. Praktyka NGL Legal obejmuje w szczególności transakcje fuzji i przejęć, rynki kapitałowe, restrukturyzacje, prawo upadłościowe i naprawcze, doradztwo regulacyjne, bankowość i finansowanie, postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo energetyczne, prawo pracy, prawo nieruchomości, white-collar crime, prawo konkurencji i pomoc publiczna, jak również prawo podatkowe.

Zbudowaliśmy w naszych zespołach wiedzę sektorową, kierując się zasadą, że dobry doradca powinien rozumieć i dobrze znać biznes klienta, żeby móc tworzyć efektywne rozwiązania i wykorzystywać czas klienta w sposób najbardziej produktywny.
Type of business
NGL Legal (NGL Wiater sp.k.) is a Polish law firm with offices in Warsaw and Poznań providing comprehensive legal services for Polish and foreign businesses. We provide our clients with innovative and effective solutions that take into account the dynamically changing business and legal environment and challenges faced by entrepreneurs at both local and global level.
Our team consists of over 45 lawyers and tax advisors, who have gained their experience in leading international and Polish law firms, as well as in the Big Four firms. NGL Legal offers a full spectrum of legal services, including corporate M&A, capital markets, restructuring & insolvency, regulatory, banking and finance, litigation and arbitration, energy, employment, real estate, white-collar crime and cybersecurity, antitrust, state aid and tax.
Our teams have developed sector knowledge, following the principle that a good advisor should understand the client's business in order to come up with effective solutions and utilise client’s time most productively.
Związek z sektorem VC/PE
NGL Legal posiada bogate doświadczenie w obsłudze transakcji typu VC / PE. Reprezentujemy zarówno inwestorów finansowych, jak i inwestorów strategicznych, sprzedających-założycieli, czy też zarządy przy transakcjach MBO. Nasza kancelaria doradza klientom przy inwestycjach w spółki prywatne oraz publiczne, przy transakcjach na akcjach i aktywach, w procesach nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw, w procesach konsolidacji i podziałów, jak również w projektach typu joint venture. Oferujemy ponadto prawne doradztwo potransakcyjne, a w szczególności w obszarze usług wsparcia przejściowego, migracji, integracji, restrukturyzacji i standaryzacji.
Relation to VC/PE industry
NGL Legal has extensive experience in VC / PE transactions. We represent financial investors, strategic investors, seller-founders, as well as the managements in MBOs. Our law firm advises clients on private and public deals, share deals and asset deals, acquisitions and sale processes, consolidations and divestments, as well as on joint venture projects. In addition, we offer post-M&A legal advice, in particular in the area of transition services, migration, integration, restructuring and standardisation.
Szczególne zainteresowania
W ramach szeroko rozumianej praktyki transakcyjnej NGL Legal, specjalizujemy się w szczególności w:

- transakcjach z udziałem funduszy VC / PE
- transakcjach w segmencie FIG (w tym na rzecz banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych, OFE)
- transakcjach na rynku kapitałowym (IPO, SPO, de-listing)
- transakcjach typu distressed M&A (w tym ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych)
- transakcjach nieruchomościowych
- postępowaniach regulacyjnych (merger control)
- podatkowym strukturyzowaniu transakcji
- finansowaniu transakcji (obligacje, kredyty, mezzanine)
- M&A litigation
Areas of particular interest
Our transaction practice includes the following areas of particular interest:

- VC / PE transaction advice;
- FIG transactions (for banks, insurers, investments funds, pension funds)
- capital markets transactions (IPOs, SPOs, de-listings)
- distressed M&A (including under restructuring & insolvency)
- real estate transactions
- regulatory phase proceedings (merger control)
- tax structuring of the transactions
- transaction finance (loans, bonds, mezzanine)
- M&A litigation
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Krzysztof Wiater, Partner
Grzegorz Godlewski, Partner
Tomasz Ciećwierz, Partner
Magdalena Zwolińska, Partner
Maciej Wesołowski, Partner
Filip Opoka, Partner
Elżbieta Rablin-Schubert, Partner
Paweł Sawicki, Partner
Jarosław Witek, Partner
Bartosz Sankiewicz, Partner
Aleksandra Woś, Partner
Agnieszka Piskorska, Partner
Jarosław Jatczak, Partner
Paulina Bednarczyk, Limited Partner
Partners, key shareholders
Krzysztof Wiater, Partner
Grzegorz Godlewski, Partner
Tomasz Ciećwierz, Partner
Magdalena Zwolińska, Partner
Maciej Wesołowski, Partner
Filip Opoka, Partner
Elżbieta Rablin-Schubert, Partner
Paweł Sawicki, Partner
Jarosław Witek, Partner
Bartosz Sankiewicz, Partner
Aleksandra Woś, Partner
Agnieszka Piskorska, Partner
Jarosław Jatczak, Partner
Paulina Bednarczyk, Limited Partner
Staff size
55
No. of professional staff
40