TERRA seed sp. z o.o.

Logo
Informations
Contact details
Adres
TERRA seed sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 33/22
30-504 Kraków
Address
Kalwaryjska Str. 33/22
30-504 Cracow
Poland
Telephone
+48 502516312
Website
http://terraseed.pl
Contact person
Paweł Szydłowski
Position
Prezes Zarządu
E-mail
pawel.szydlowski@terraseed.pl
Contact person
Piotr Kupczak
Position
Członek Zarządu
E-mail
piotr.kupczak@terraseed.pl
Membership
Type of firm
Investor
Company description
Rodzaj działalności
ABAN Fund tworzony jest przez zgrany zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem nabytym na styku nowych technologii, ochrony zdrowia i finansów. Do współpracy z wyselekcjonowanymi innowatorami wnosimy nie tylko kapitał, ale przede wszystkim wsparcie merytoryczne oraz wypracowane relacje. Nasz ekosystem – stworzony z myślą o maksymalizowaniu prawdopodobieństwa sukcesu – obejmuje uznanych ekspertów, wiodące uczelnie wyższe, a także partnerów biznesowych zainteresowanych rozwojem innowacji.
Nasz model działania oraz dotychczasowe osiągnięcia wzbudziły zaufanie i uznanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, co w 2017 r. zaowocowało pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Bridge Alfa.
Type of business
ABAN Fund is formed by a strong team of professionals with a long-standing experience gained at the interface of new technologies, healthcare and finances. We provide selected innovators not only with capital, but, above all, with substantive support and well-established relationships. Our ecosystem – created in order to maximize the probability of success – consists of acknowledged experts, leading universities and business partners who are interested in development of innovations.
Our business model and achievements to date have gained the trust and recognition of the National Centre for Research and Development, what resulted in obtaining funding within the framework of Bridge Alfa programme in 2017.
er.
Związek z sektorem VC/PE
ABAN Fund został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi 12 kwietnia 2018 r.
ABAN Fund zarządza portfolio inwestycyjnym złożonym z kilkunastu wzrostowych spółek.
Relation to VC/PE industry
On April 12, 2018 ABAN Fund officially entered by the Polish Financial Supervision Authority in the Alternative Investment Fund Managers register.
ABAN Fund manages porfolio of 14 early stage growth companies.
Szczególne zainteresowania
1. Inwestycje w projekty wczesnej fazy w projekty z obszarów life sciences, ochrony zdrowia oraz AI/ML.
2. Pozyskiwanie kolejnych rund finansowania dla posiadanych spółek portfelowych.
3. Koinwestycje (udział w kolejnych rundach finansowania).
Areas of particular interest
1. Early stage investments in the fields of: life sciences, healhtcare, AI/ML.
2. Raising additional capital for portfolio companies.
3. Co-investments (participation in subseqent rounds financing).
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Paweł Szydłowski, Piotr Kupczak
Partners, key shareholders
Piotr Kupczak, Paweł Szydłowski