Genprox / Fundequate

Logo
Informations
Contact details
Adres
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
Polska
Address
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warsaw
Poland
Telephone
+48 603 413 133
Website
http://www.genprox.com
Contact person
Dariusz Landsberg, FCCA
Position
Dyrektor zarządzający / Managing director
E-mail
dariusz.landsberg@genprox.com
Membership
Type of firm
Consulting & advising firm
Company description
Rodzaj działalności
Genprox dostarcza specjalistyczne usługi księgowości, rozliczeń podatkowych, raportowania regulacyjnego do KNF oraz sprawozdawczości Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych i ich spółek portfelowych. Realizujemy analizy due diligence oraz wyceny aktywów funduszy. Obsługujemy wszystkie rodzaje funduszy alternatywnych - fundusze prywatne, korporacyjne, publiczne, klasyczne VC, struktury optymalizacji aktywów oraz sukcesji międzypokoleniowej oraz platformy tradingowe. Dla spółek portfelowych funduszy VC dostarczamy analitykę BI opartą na platformach Microsoft Power BI lub Google Data Studio. Funduszom VC/PE, ich inwestorom oraz spółkom portfelowym dostarczamy dedykowaną platformę raportowo-transakcyjną Fundequate.
Type of business
Genprox provides specialised accounting, tax, regulatory reporting and statutory reporting services to Alternative Investment Funds and their portfolio companies. We perform due diligence analyses and fund asset valuations. We serve all types of alternative funds - private funds, corporate funds, public funds, classic VCs, asset optimisation and intergenerational succession structures and trading platforms. For portfolio companies of VC funds we provide BI analytics based on Microsoft Power BI or Google Data Studio platforms. For VC/PE funds, their investors and portfolio companies, we provide a dedicated Fundequate reporting and trading platform.
Związek z sektorem VC/PE
Od wejścia do polskiego porządku prawnego Dyrektywy AIFMD wspólnie z najlepszymi kancelariami prawnymi, doradcami i audytorami wypracowujemy standardy dla rynku VC w Polsce. Razem z PSIK i PFR Ventures w 2021 roku wypracowaliśmy z Ministerstwem Finansów pozytywne zapisy w ustawie o rachunkowości dla ASI pozwalające na wyłączenie tych podmiotów z obowiązku konsolidacji finansowej. Obsługujemy połowę rynku ASI pod względem raportowania regulacyjnego do KNF i mamy znaczący wpływ na współtworzenie praktyki dla standardów raportowania finansowego, regulacyjnego i podejścia do praktycznych aspektów opodatkowania funduszy VC. Rocznie realizujemy kilkadziesiąt analiz due diligence i wycen aktywów ASI. Doradzamy też przy strukturyzowaniu funduszy VC.
Relation to VC/PE industry
Since the AIFMD Directive came into force in Poland, together with the best law firms, advisers and auditors we have been working out standards for the VC market in Poland. Together with PSIK and PFR Ventures, in 2021 we worked out with the Ministry of Finance positive provisions in the Accounting Act for ASI, allowing the exemption of these entities from financial consolidation. We serve half of the ASI market in terms of regulatory reporting to the Polish Financial Supervision Authority (PFSA) and have a significant impact on co-creating practice for financial and regulatory reporting standards and approaches to practical aspects of VC fund taxation. We perform several dozen due diligence analyses and valuations of AIF assets annually. We also advise on the structuring of VC funds.
Szczególne zainteresowania
• Rejestracja ASI i wybór optymalnej formy prawnej dla funduszu VC
• Pełna obsługa księgowa, podatkowa i raportowa ASI w Polsce (Genprox) oraz Luksemburgu (Fundequate)
• Setup modelu księgowości i raportowania dla funduszy działających na bazie portfolio basis, jak i deal-by-deal basis
• Wycena aktywów funduszu VC/PE i analizy due diligence
• Wycena przedsiębiorstw oraz kluczowych aktywów na potrzeby przekształceń właścicielskich
• Księgowość i Analityka BI dla spółek portfelowych funduszu VC/PE
• Platforma raportowa dla inwestorów funduszu i model administracji funduszem VC.
Areas of particular interest
• AIF registration and selection of an optimal legal form for the VC fund
• Full accounting, taxation and reporting services for AIF in Poland (Genprox) and Luxembourg (Fundequate)
• Set-up of an accounting and reporting model for funds operating on a portfolio basis as well as on a deal-by-deal basis
• VC/PE fund asset valuation and due diligence
• Valuation of companies and key assets for ownership transition purposes
• Accounting and BI analytics for VC/PE fund portfolio companies
• Dedicated Fundequate reporting and trading platform for VC/PE funds, investors and portfolio companies.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Dariusz Landsberg
Partners, key shareholders
Dariusz Landsberg