ORLEN VC

Logo
Informations
Contact details
Adres
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa
Address
Bielańska 12 Street
00-085 Warsaw
Telephone
609191399
Website
https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/innowacje/orlen-vc
Contact person
Anna Pieniążek
Position
Członek Zarządu
E-mail
anna.pieniazek@orlen.pl
Contact person
Marek Garniewski
Position
Prezes Zarządu
E-mail
marek.garniewski@orlen.pl
Membership
Type of firm
Investor
Company description
Rodzaj działalności
ORLEN VC jest korporacyjnym funduszem venture capital PKN ORLEN S.A., który realizuje inwestycje bezpośrednie w rozwijające się spółki technologiczne, jak też inwestycje pośrednie w fundusze VC.
Type of business
ORLEN VC is a corporate venture capital arm of PKN ORLEN S.A., which invests directly in developing technology companies, as well as indirectly in VC funds.
Związek z sektorem VC/PE
ORLEN VC inwestuje 1-7 mln EUR w spółki technologiczne z Europy i Izraela generujące przychód. Rozmiar Funduszu to 100 mln EUR, a część alokacji przeznaczona na inwestycje w ramach FoF.
Relation to VC/PE industry
ORLEN VC invests EUR 1-7 million in technology companies, generating revenue, from Europe and Israel. The size of the Fund is EUR 100 million, part of the allocation will be invested as a Fund o Funds.
Szczególne zainteresowania
Petrochemia (Nowoczesne materiały)
Energetyka (OZE, transformacja, efektywność, digitalizacja, magazynowanie)
Gospodarka o obiegu zamkniętym (Recycling, gospodarowanie odpadami)
Nowoczesny detal (Automatyzacja procesów zakupowych i digitalizacja sprzedaży i logistyki)
Paliwa nowej generacji (Biopaliwa II generacji, paliwa syntetyczne)
Nowa mobilność (Elektromobilność, paliwa alternatywne)
Cyfryzacja (Software, IOT)
Inne rozwiązania (Rozwiązania wpisujące się w strategię #ORLEN2030)
Areas of particular interest
Petrochemistry (Advanced materials)
Energy (RES, transformation, efficiency, digitization, storage)
Circular economy (Recycling, waste management)
Modern retail (Automation of purchasing processes and digitization of sales and logistics)
New generation fuels (2nd generation biofuels, synthetic fuels)
New mobility (Electromobility, alternative fuels)
Digitization (Software, IOT)
Other solutions (Solutions that fit into the #ORLEN2030 strategy)
Wspólnicy, gł. udziałowcy
PKN ORLEN S.A.
Partners, key shareholders
PKN ORLEN S.A.