Logo
Kontakt
Adres
Al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
Address
Al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
Telefon
+48 (22) 511 08 11
Strona WWW
http://www.deloitte.com
Osoba kontaktowa
Oliver Murphy
E-mail
omurphy@deloittece.com
Osoba kontaktowa
Mark Jung
E-mail
markjung@deloittece.com
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Firma doradcza
Opis firmy
Rodzaj działalności
O Deloitte
„Deloitte” to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc klientom usługi obejmujące m.in. audyt, konsulting, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem, doradztwo podatkowe. Doradztwem prawnym zajmuje się współpracująca z Deloitte kancelaria Deloitte Legal. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda firma członkowska świadczy usługi na określonym obszarze geograficznym i podlega przepisom prawa oraz regulacjom branżowym kraju lub krajów na terenie, których działa. DTTL wspomaga koordynację działań firm członkowskich, ale sama nie świadczy usług na rzecz klientów. DTTL i jej firmy członkowskie są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi, które nie mogą podejmować zobowiązań za siebie nawzajem. DTTL i jej firmy członkowskie ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich. Każda z Firm Członkowskich DTTL ma indywidualną strukturę organizacyjną, odpowiadającą przepisom prawnym, regulacjom, praktyce zwyczajowej i innym czynnikom kraju prowadzenia działalności, i może świadczyć usługi profesjonalne na jego terytorium za pośrednictwem spółek zależnych, stowarzyszonych i/lub innych podmiotów gospodarczych.

O Deloitte Polska
W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte sp. z o.o., Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska"), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2 200 profesjonalistów z Polski i zagranicy.
Type of business
About Deloitte
“Deloitte” is the brand under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and legal services to selected clients. These firms are members of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), a UK private company limited by guarantee. Each member firm provides services in a particular geographic area and is subject to the laws and professional regulations of the particular country or countries in which it operates. DTTL does not itself provide services to clients. DTTL and DTTL member firm are separate and distinct legal entities, which cannot obligate the other entities. DTTL and each DTTL member firm are only liable for their own acts or omissions, and not those of each other. Each of the member firms operates under the names "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", or other related names. Each DTTL member firm is structured differently in accordance with national laws, regulations, customary practice, and other factors, and may secure the provision of professional services in their territories through subsidiaries, affiliates, and/or other entities.

About Deloitte Poland
In Poland, the services are provided by Deloitte sp. z o.o., Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (jointly referred to as „Deloitte Polska which are affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Poland is one of the leading professional services organizations in the country providing services in audit, tax, consulting, financial advisory and legal services through over 2,200 national and specialized expatriate professionals.
Związek z sektorem VC/PE
Deloitte aktywnie działa na polskim rynku kapitałowym doradzając funduszom kapitałowym w zakresie specjalizacji swoich poszczególnych spółek, tj. w aspektach finansowych, rachunkowych, audytu, podatkowych, ryzyka oraz strategii.
Relation to VC/PE industry
Deloitte is an active player in the VC/PE market specializing in auditing, tax, consulting, financial and risk management aspects of this industry.
Szczególne zainteresowania
Areas of particular interest
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Partners, key shareholders
Liczba zatrudnionych ogółem
2200
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
2200