Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Logo
Informations
Kontakt
Adres
Krucza 50
00-025 Warszawa
Address
Krucza 50
00-025 Warszawa
Telefon
+48573794431
Strona WWW
http://www.pfr.pl
Osoba kontaktowa
Sylwia Krupa
Stanowisko
Starszy Specjalista ds. Wsparcia Pion Inwestycji
E-mail
sylwia.krupa@pfr.pl
Osoba kontaktowa
Piotr Bogus
Stanowisko
Dyrektor Departamentu Inwestycji
E-mail
piotr.bogus@pfr.pl
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Inwestor
Opis firmy
Rodzaj działalności
Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.
Type of business
Polish Development Fund is a group of financial and advisory institutions for entrepreneurs, local governments and individuals investing in the sustainable social and economic development of the country.
Związek z sektorem VC/PE
W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej zdefiniowaliśmy cztery podstawowe obszary aktywności: inwestycje na rynku niepublicznym (przedsiębiorstwa, projekty infrastrukturalne i samorządowe), inwestycje w fundusze VC/PE w formule funduszu funduszy, inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje na rynku publicznym. Dzięki naszym jasno określonym strategiom inwestycyjnym zapewniamy finansowanie dla projektów i przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju.
Relation to VC/PE industry
We have defined four main areas of our investment activity: private market investments (companies, infrastructure and local government projects), investments in VC/PE funds under the fund of funds formula, residential investments and public market investments. With our clearly defined investment strategies, we provide financing for projects and companies at every stage of development.
Szczególne zainteresowania
Inwestycje na rynku niepublicznym (przedsiębiorstwa, projekty infrastrukturalne i samorządowe), inwestycje w fundusze VC/PE w formule funduszu funduszy, inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje na rynku publicznym.
Areas of particular interest
Private market investments (companies, infrastructure and local government projects), investments in VC/PE funds under the fund of funds formula, residential investments and public market investments.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
99,97% - Skarb Państwa akcji
0,13% - Bank Gospodarstwa Krajowego akcji
Partners, key shareholders
99.97% - State Treasury shares
0.13% - Bank Gospodarstwa Krajowego shares