Europa Środkowo-Wschodnia

pdfCentral and Eastern Europe Statistics 2007 - publikacja EVCA CEE Task Force

Polska

STRESZCZENIE
Według szacunków EVCA napływ nowych kapitałów do funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej był rekordowo wysoki w 2007 r. Firmy private equity / venture capital (PE/VC) pozyskały przeszło 4.25 mld EUR na nowe inwestycje, o 2 mld EUR więcej niż w roku ubiegłym (2.25 mld EUR).
Inwestycje funduszy (PE/VC) w Polsce wyniosły 684 mln EUR w 2007 r., a więc przeszło dwukrotnie więcej niż w 2006 r., kiedy to suma inwestycji wyniosła 303 mln EUR. Przeważająca większość inwestycji trafiła do spółek dojrzałych.
W 2007 r. fundusze wyszły z 33 polskich spółek, sprzedając akcje o wartości początkowej 175 mln EUR

POZYSKIWANIE NOWYCH KAPITAŁÓW
Przeważająca większość kapitałów zebranych przez fundusze PE/VC w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW) jest przeznaczona na inwestycje w całym regionie bez wskazania na konkretne kraje. W EŚW napływ nowych kapitałów do funduszy był rekordowo wysoki w 2007 r. Według szacunków EVCA firmy PE/VC pozyskały przeszło 4.25 mld EUR na nowe inwestycje, o 2 mld EUR więcej niż w roku ubiegłym (2.25 mld EUR).

W 2007 r. kilku kluczowych graczy PE/VC ogłosiło utworzenie nowych funduszy, wśród nich: Mid Europa Partners (największy fundusz w EŚW z kapitałem 1.5 mld EUR), AIG Capital Partners (520 mln EUR), Global Finance (350 mln EUR), Riverside (315 mln EUR), Argus Capital Partners (263 mln EUR), Południowo-Wschodni Fundusz Europejski SigmaBleyzer (250 mln EUR), Mezzanine (100 mln EUR) oraz Krokus PE (100 mln EUR).

INWESTYCJEW 2007 r. inwestycje PE/VC w Polsce wyniosły 684 mln EUR, co oznacza przeszło dwukrotny wzrost w porównaniu do 303 mln EUR w 2006r. W 2007 r. dominowały inwestycje w późnych fazach rozwoju przedsiębiorstw. Wykupy refinansowanie wyniosły łącznie 547 mln EUR, czyli 80% wszystkich inwestycji. Pozostałe 20% środków przeznaczono na inwestycje venture, czyli finansowanie spółek we wcześniejszych etapach rozwoju i restrukturyzację, z czego jedynie 4.3 mln EUR trafiło do bardzo młodych firmy (zasiew i start).


TABELA 1. PODZIAŁ INWESTYCJI POD WZGLĘDEM ETAPU ROZWOJU SPÓŁKI, 2007


w tys EUR

Kwota inwestycji

%

Liczba spółek

%
Zasiew 2,483 0,4 4 6,2%
Start-up 1,815 0,3 9 13,8%
Ekspansja 131,286 19,2 23 35,4%
Restrukturyzacja 1,257 0,2 1 1,5%
Wykupy i refinansowanie 546,678 80 28 43%
Razem 683,519 100,0 65 100,0%

Źródło: EVCA


Jeśli chodzi o strukturę branżową inwestycji PE/VC w Polsce, to w 2007 r. największym zainteresowaniem cieszyły się spółki z sektorów produkcji dla biznesu oraz usług finansowych. Fundusze zrealizowały w tych sektorach odpowiednio 138 mln EUR i 133 mln EUR. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także spółki transportowe, zainwestowano w nie 112 mln EUR, czyli 16% ogółu środków.


TABELA 3 Struktura branżowa Inwestycji pe/vc w 2007 roku


W mln. EUR

Kwota inwestycji

%

Liczba spółek

%
Chemia i gospodarka materiałowa 0,9 0,1 1 1,5
Branża medyczna, farmaceutyczna, biotechnologia 102,8 15 5 7,7
IT 26,3 3,8 5 7,7
Telekomunikacja i media 11,8 1,7 17 26,2
Dobra konsumpcyjne - produkcja i dystrybucja 74,7 10,9 6 9,2
Branża konsumpcyjna - inne 6,3 0,9 4 6,2
Produkcja dla biznesu 138,2 20,2 11 16,9
Usługi dla biznesu 2,6 0,4 1 1,5
Transport 111,7 16,3 2 3,1
Budownictwo 12,8 1,9 3 4,6
Energetyka i surowce 62,0 9,1 2 3,1
Usługi finansowe 133,5 19,5 8 12,3
Inwestycje ogółem 683,6 100 65 100

Źródło: EVCA


WYJŚCIA Z INWESTYCJI Kwota dezinwestycji podawana jest w badaniu EVCA według wartości początkowej inwestycji i nie jest sumą przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółki. Według danych EVCA w 2007 r. fundusze wyszły z 33 polskich spółek, sprzedając akcje o wartości początkowej 175 mln EUR, co oznacza 27% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym (138 mln EUR w 2006 r.).

Najpopularniejszą metodą wyjść była sprzedaż innemu funduszowi PE / VC (55% ogólnej wartości wyjść). Na drugim miejscu uplasowały się: sprzedaż inwestorowi strategicznemu - 13% wartości i zwrot pożyczki -13% wartości. Wyjścia przez giełdę dotyczyły jedynie 3.4 % ogólnej wartości dezinwestycji w 2007 r. (55% wartości wyjść w 2006 r.), co, biorąc pod uwagę niekorzystne warunki na GPW w drugiej połowie 2007 r., nie jest zaskoczeniem. Nie odnotowano żadnej likwidacji spółki w 2007 r.