www.kfk.org.pl

Menedżerowie z doświadczeniem inwestycyjnym/zarządzający funduszami VC wraz z inwestorami prywatnymi mogą pozyskać nie mniej niż 80 mln zł na utworzenie funduszy VC. Aplikacje przyjmowane będą do 27 sierpnia 2012 r.

W odróżnieniu od poprzednich konkursów, KFK rozpocznie analizę propozycji z funduszy wkrótce po ich otrzymaniu. Oznacza to, że o wyborze oferty przez KFK, przy założeniu że spełni ona kryteria inwestycyjne, zadecydować może termin złożenia.

KFK wybierając fundusze kieruje się renomą i doświadczeniem zarządzających oraz strategią inwestycyjną funduszu. Celem inwestycyjnym funduszy portfelowych KFK są polskie innowacyjne mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie zasiewu, startu lub ekspansji, o dużym potencjale rozwoju. Fundusze, którym KFK powierzy kapitał w ramach ogłoszonego konkursu, powinny zbudować swój portfel inwestycji do końca 2015 roku.

KFK wybiera fundusze w otwartych konkursach ofert, może zaangażować w nie kapitał stanowiący nawet do 50% kapitalizacji funduszu (pozostały wkład wnoszą inwestorzy prywatni). Udziela także bezzwrotnych świadczeń na pokrycie części kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji w wysokości do 10% swojego wkładu kapitałowego. Ważnym przywilejem dla inwestorów prywatnych jest pierwszeństwo w dystrybucji zwrotów przy wyjściu z inwestycji.

Konkurs Ofert 1/2012 jest już szóstym z kolei ogłoszonym przez KFK, i trzecim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze VC tworzone z KFK zapewniają wczesne finansowanie dla start-upów i stanowią obecnie ważne źródło długoterminowych inwestycji dla młodych i innowacyjnych małych i średnich polskich przedsiębiorstw.


Dokumentacja konkursu jest dostępna na stronie Konkurs Ofert 1/2012.