www.investors.pl

Fundusz Investors LBO FIZ dokonał swojej pierwszej inwestycji w opolską Spółkę CB Sp. z o.o. W momencie inwestycji do grupy kapitałowej CB należały już ponadto dwie inne spółki: Globau Sp. z o.o. i Bohemia s.r.o.(spółka czeska). W obu przypadkach CB Sp. z o.o. jest głównym udziałowcem.

Grupa CB specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych przeznaczonych dla kilku segmentów wykonawczych rynku budowlanego. Obroty grupy w roku 2007 wyniosły blisko 48 mln zł. Głównym rynkiem jest segment membran dachowych i siatek podtynkowych. CB posiada kilka marek własnych oraz dostarcza produkty z markami klientów, tzw. private label. Najważniejszymi markami własnymi są:

    • Corotop - membrany dachowe i akcesoria dachowe
    • Rednet - siatki i taśmy podtynkowe
    • Secco - produkty chemii budowlanej, stosowane do hydroizolacji powierzchni łazienek, basenów, balkonów i tarasów

Oferta Spółki zawiera kilkaset pozycji asortymentowych, a produkty są dystrybuowane nie tylko na rynku polskim, ale również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej. Spółka Bohemia dystrybuuje asortyment CB na rynku czeskim. Spółka Globau zaangażowana jest w proces produkcji membran. W momencie inwestycji spółki CB posiadała plany przejęcia kolejnych spółek.

Fundusz Investors LBO FIZ zawarł Warunkową Umowę Inwestycyjną w marcu 2008 r., natomiast 27 maja 2008 r. Fundusz nabył 20,09% udziałów w Spółce CB za cenę 5.000.000,00 zł.

Po pozytywnie zakończonym badaniu przed-inwestycyjnym niemieckiej spółki Asglatex, CB Sp. z o.o. dokonała transakcji przejęcia tej Spółki. W związku z tym w dniu 15 maja 2008 r. 9 maja 2008 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki CB Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego i Investor LBO FIZ objął 2.950 nowopowstałych udziałów za cenę 7.000.000,00 zł. W wyniku podwyższenia kapitału udział Funduszu wzrósł do 37,64%.

Spółka CB Sp. z o.o. planuje kolejne akwizycje, a zamknięcie tych transakcji będzie wiązało się ze zwiększeniem zaangażowania Funduszu.


Informacje o Investor LBO FIZ: Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w spółki niepubliczne, także metodą wykupu z użyciem dźwigni finansowej (ang. Levaraged Buy Out - LBO). Investor LBO FIZ działa od jesieni 2007 roku, a emitowane certyfikaty inwestycyjne są notowane na GPW w Warszawie. Częścią portfela funduszu Investor LBO FIZ zarządza FAS Polska Sp. z o.o. na zlecenie Investors TFI http://www.investors.pl/.

Więcej informacji: www.faspolska.pl oraz www.investors.pl (sekcja Investor LBO FIZ -Ogłoszenia).