www.cvi.pl

Luksemburg/Warszawa, 4 sierpnia 2021 r.

CVI tworzy pierwszy instytucjonalny fundusz długu korporacyjnego w formule private debt koncentrujący się na Europie Środkowej przy wsparciu EFI

  •  Fundusz private debt stworzony przez CVI uzyskuje wsparcie w wysokości 40 mln EUR od Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) aby ułatwić pozyskanie środków wśród inwestorów prywatnych.
  • Finansowanie dostało wsparcie programu „Prywatne kredyty dostosowane do potrzeb MŚP” w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS)

CVI Dom Maklerski („CVI”) z siedzibą w Polsce, który jest liderem w Europie Środkowej w zakresie zarządzania funduszami private debt, ogłasza pierwsze zamknięcie CVI CEE Private Debt Fund („Funduszu”) – pierwszego funduszu zamkniętego skierowanego do inwestorów instytucjonalnych – na poziomie 80 mln EUR.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który jest częścią Grupy EBI, dokonał kluczowej inwestycji w wysokości 40 mln EUR, pragnąc wesprzeć CVI w kierowaniu większej ilości kapitału prywatnego do średnich i mniejszych przedsiębiorstw oraz odegraniu roli katalizatora, przyciągając nowych inwestorów poszukujących możliwości w obszarze dłużnych inwestycji bezpośrednich w Europie Środkowej. W pierwszym zamknięciu wzięli też udział inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy typu family office.

Finansowanie EFI korzysta z gwarancji programu „Private Credit Tailored for SMEs” („Prywatne kredyty dostosowane do potrzeb MŚP”) Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który stanowi część unijnego Planu inwestycyjnego dla Europy.

Po swoim pierwszym zamknięciu Fundusz dokonał już siedmiu inwestycji, a dwie kolejne mają zostać sfinalizowane w ciągu miesiąca, w rezultacie czego zebrane aktywa zostaną zainwestowane w ponad 30%. Wspierane spółki wywodzą się z różnych branż, takich jak turystyka, motoryzacja, budowa łodzi turystycznych, e-commerce, a także budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii. Fundusz zamierza dokonać ponad 50 inwestycji w Europie Środkowej, w tym w Polsce, Czechach, krajach bałtyckich i Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

Do tej pory CVI ma na koncie ponad 600 inwestycji typu private debt o łącznej wartości przekraczającej 2,3 mld EUR, dzięki czemu wsparcie uzyskało ponad 250 przedsiębiorstw z Europy Środkowej. „Fundusz będzie nadal realizować sprawdzoną i przynoszącą sukcesy strategię w zakresie private debt, która polega na inwestowaniu w spółki o średniej kapitalizacji oraz MŚP w wybranych krajach Europy Środkowej kwot wahających się od 2 do 15 mln EUR, a potencjalnie również większych we współpracy z innymi funduszami zarządzanymi przez CVI” – skomentował Marcin Leja partner w CVI. Fundusz, którego docelowa wartość aktywów wynosi 300 mln EUR, jest pierwszym w historii funduszem private debt skierowanym do inwestorów instytucjonalnych i skupiającym się na inwestycjach w Europie Środkowej.

Partner zarządzający CVI Rafał Lis powiedział: „Od 2012 r. zarządzamy funduszami private debt skoncentrowanymi na Europie Środkowej. Z czasem staliśmy się liderem tego rynku i wprowadzamy na niego nowe produkty. Z radością informujemy, że po raz kolejny zdołaliśmy przesunąć granice, tworząc fundusz o strukturze umożliwiającej międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym wykorzystanie rosnących możliwości w segmencie private debt w Polsce oraz w Europie Środkowej. Bardzo się cieszymy, że wśród naszych inwestorów możemy powitać Europejski Fundusz Inwestycyjny, co oznacza dalsze zacieśnienie współpracy, która rozpoczęła się w 2018 r. od instrumentu gwarancyjnego InnovFin”.

Dyrektor zarządzający CVI Radoslav Tausinger dodał: „Europa Środkowa otwiera duże możliwości w zakresie private debt, gdyż segment ten jest wciąż w dużym stopniu niedostatecznie obsługiwany. Cieszymy się, że będziemy mogli czerpać korzyści ze zbudowanej przez siebie platformy, w tym najbardziej doświadczonego w Europie Środkowej zespołu specjalizującego się w private debt. Fundusz pomoże utrzymać dynamikę naszego wsparcia dla rozwoju dobrze prosperujących firm z sektora MŚP, a jednocześnie umożliwi szybką realizację projektów i zapewni atrakcyjne stopy zwrotu w stosunku do ryzyka dla naszych inwestorów”.

Dyrektor naczelny EFI Alain Godard powiedział: „Cieszymy się, że możemy zainwestować w fundusz CVI CEE Private Debt i wspólnie z nim wspierać firmy, oferując elastyczne oraz dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie średnio- i długoterminowego finansowania. Fundusz zapewni spółkom z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej alternatywne źródło finansowania, co ma kluczowe znaczenie dla wyjścia z obecnego kryzysu wywołanego pandemią”.

Uwagi dla redakcji:

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wchodzi w skład Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania. EFI tworzy i realizuje projekty w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału wzrostu, gwarancji oraz instrumentów mikrofinansowych, które są przeznaczone dla tego segmentu rynku. W tej roli EFI wspomaga realizację celów UE w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia.

Plan inwestycyjny dla Europy został wprowadzony w listopadzie 2014 roku w celu odwrócenia tendencji spadkowych w zakresie poziomu inwestycji oraz wprowadzenia Europy na drogę do ożywienia gospodarczego. Zastosowane w nim innowacyjne podejście oparte na wykorzystaniu gwarancji budżetowej Unii Europejskiej udzielonej Grupie EBI umożliwiło – i nadal umożliwia – uruchomienie znacznych środków sektora publicznego i prywatnego na inwestycje w strategicznych sektorach europejskiej gospodarki. Plan Inwestycyjny dla Europy umożliwił już wygenerowanie inwestycji o wartości €546.5 mld, w tym €21 mld w Polsce, i zapewnił wsparcie dla 1.4 mln przedsiębiorstw typu start-up i MŚP w całej Europie. Najnowsze dane EFIS z podziałem na sektory i kraje można znaleźć tutaj lub w dziale Najczęściej zadawane pytania.

Program EFIS „Private Credit Tailored for SMEs”

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem unijnego finansowania i wsparcia inwestycyjnego, a w 2020 r. kierunek jego działalności uległ znacznej zmianie, aby wspomóc unijne przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem Covid-19. Oczekuje się, że wdrażane przez EFI projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS poskutkują uruchomieniem inwestycji o wartości prawie 232 mld EUR, a tym samym wsparciem dla ponad 1,4 mln przedsiębiorstw typu start-up, MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji we wszystkich państwach członkowskich UE. W ramach programu pożyczek prywatnych EFIS dokonywane są znaczące inwestycje w fundusze, które zapewniają alternatywne, elastyczne i dostosowane do potrzeb finansowanie dłużne dla firm.

CVI Dom Maklerski (CVI) z siedzibą w Polsce jest największym zarządzającym funduszy private debt w Europie Środkowej, z zarządzanymi aktywami o wartości blisko 1 mld EUR. Od chwili utworzenia w 2012 r. CVI zawarł ponad 600 prywatnych transakcji dłużnych, inwestując ponad 2,3 mld EUR w spółki o małej i średniej kapitalizacji. Większość funduszy zarządzanych przez CVI bezpośrednio finansuje przedsiębiorstwa poprzez nabywanie obligacji i udzielając pożyczek, które zapewniają wysoką rentowność skorygowaną o ryzyko. W 2019 r. CVI jako pierwszy polski (a także pierwszy środkowoeuropejski) zarządzający funduszami został wyróżniony przez magazyn „Private Debt Investor” nagrodą Lower Mid-Market Lender of the Year, Europe 2018. CVI jest sygnatariuszem wspieranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (UN-PRI).

Kontakt dla mediów:

Grupa EBI:

Andrea Morawski, a.morawski@eib.org, Tel.: +352 43 79 83427 / Mobile: +352 691 284 349 Website: www.eif.org - Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org Follow us on Twitter@eif_eu

CVI:

Cohn&Wolfe: Izabela Wejcht, Izabela.wejcht@cohnwolfe.pl, Tel+48 883 505 757