Źródło: www.psik.org.pl

Jak wynika z raportu przygotowanego przez działającą w ramach EVCA grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (CEE Task Force), w 2010 roku do Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) napłynęło 645 mln EUR na inwestycje PE/VC, co oznacza przeszło 60% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jest to bardzo imponujący wynik, biorąc pod uwagę, że w całej Europie zanotowano jedynie 13% wzrost pozyskanych środków w porównaniu do roku poprzedniego. Należy podkreślić, iż znaczny napływ kapitałów do funduszy w CEE jest w dużym stopniu rezultatem zwiększonego pozyskania środków przez fundusze finansujące wczesny rozwój oraz wzrost spółek.

Wyjścia z inwestycji PE/VC (mierzone według wartości początkowej, a nie rzeczywistych przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółki) zwiększyły się w 2010 o prawie 130% i wyniosły 300 mln EUR. Należy podkreślić, iż w 2010 po raz pierwszy od 2008 wartość dezinwestycji wzrosła. W dwóch poprzednich latach fundusze wstrzymywały się ze sprzedażą w obliczu trudnej sytuacji rynkowej.

Inwestycje funduszy PE/VC w CEE, z uwagi na brak dużych transakcji wykupowych, spadły w 2010 i wyniosły 1,3 mld EUR ( wobec prawie 2,5 mld EUR w roku poprzednim). Warto jednak zauważyć, że liczba spółek sfinansowanych przez fundusze PE/VC wzrosła o prawie 30% z 125 w 2009 do 161 w roku ubiegłym. W znacznej mierze jest to zasługa zwiększenia się liczby inwestycji venture (o 57% w porównaniu do 2009 roku) oraz transakcji finansujących wzrost spółek ( o 38% wobec 2009 roku). Mimo, że liczba transakcji wykupowych spadła o 13%, ich wartość stanowiła przeszło połowę inwestycji w regionie w 2010 roku.

Działalność inwestycyjna w regionie była skoncentrowana w sześciu krajach: Polsce, Czechach, Rumunii, Ukrainie, Bułgarii i na Węgrzech. Transakcje w tych krajach łącznie stanowiły 94% całkowitej wartości inwestycji PE/VC w CEE w 2010 i 68% ogółu sfinansowanych firm.
Polska była największym rynkiem w regionie pod względem wartości zrealizowanych inwestycji PE/VC. Zanotowano tu przeszło 2- krotny wzrost inwestycji - do Polski trafiło 657 mln EUR, czyli ponad połowę ogółu zainwestowanych w CEE środków. Czechy uplasowały się na drugim miejscu (193 mln EUR), Rumunia ( 119 mln EUR) i Ukraina (96 mln EUR) zajęły kolejne pozycje.

“Zwiększone zainteresowanie inwestorów pozyskaniem środków na inwestycje, jak również ożywienie się rynku wyjść w 2010, są dowodem na odradzanie się branży private equity w regionie CEE. Pomimo braku dużych transakcji wykupowych, inwestycje PE/VC w ubiegłym roku utrzymały się na wysokim poziomie. Fundusze inwestujące w regionie CEE wyraźnie zwiększyły swoja aktywność we wszystkich obszarach działalności. Trend ten utrzymuje się nadal w 2011. Oczekuję, że zachętą dla graczy aktywnych w CEE będzie konwergencja gospodarcza naszego regionu" - twierdzi Robert Manz, przewodniczący CEE Task Force.

“Przykład Europy Środkowo-Wschodniej pokazuje, że private equity/venture capital może być ważnym źródłem finansowania MŚP w Europie. Rola ventute capital i mniejszych transakcji wykupowych we wspieraniu wzrostu i rozwoju w regionie powinna stanowić wyraźne przesłanie dla europejskich polityków na temat potrzeby wspierania wszystkich form finansowania MŚP" – mówi Dorte Hoppner, sekretarz generalna EVCA.


Europejskie Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital Association (EVCA) jest głosem europejskiej branży private eqity/venture capital. EVCA promuje interesy przeszło 1,200 członków. EVCA angażuje polityków i promuje branżę wśród kluczowych partnerów: inwestorów instytucjonalnych, przedsiębiorców, przedstawicieli pracowników. EVCA opracowuje standardy profesjonalne, raporty badawcze oraz organizuje fachowe szkolenia i spotkania networkingowe. EVCA obejmuje całą branżę private equity, począwszy od inwestycji venture capital na najwcześniejszym etapie, do największych transakcji wykupowych.

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) zrzesza fundusze venture capital i private equity działające w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest ułatwianie inwestycji venture capital i rozwój rynku venture capital i private equity w Polsce. Stowarzyszenie liczy obecnie 84 członków: 39 firm zarządzających funduszami venture capital (członków zwyczajnych) i 45 członków wspierających - wiodących kancelarii prawniczych i firm doradczych działających na rzecz sektora VC. Członkowie PSIK zarządzają kapitałem o łącznej wartości ponad 21 mld EUR. Zainwestowali dotychczas przeszło 3 mld EUR w ponad 750 polskich spółek.

Kontakt dla mediów:
Margot Vismans EVCA +32 471 92 29 37 margot.vismans@evca.eu
Anna Mierzejewska PSIK 601 800 143 anna.mierzejewska@psik.org.pl

CEE Statistics 2010  pdfPOBIERZ