Źródło: www.investeurope.eu

24 listopada 2015

Branża private equity dąży do zwiększenia przejrzystości w sektorze poprzez publikację aktualnego Podręcznika Standardów Branżowych, który został wypracowany przez członków Invest Europe - inwestorów instytucjonalnych, fundusze private equity i doradców branżowych.

Stowarzyszenie Invest Europe, wcześniej European Private Equity i Venture Capital Association (EVCA), opublikowało Professional Standards Handbook 2015 pdfPOBIERZ, kompleksowy zestaw norm i wytycznych dla branży private equity.

Podręcznik odzwierciedla rosnące standardy przejrzystości i odpowiedzialności realizowane przez inwestorów w rozwijającej się branży private equity w Europie, którą obecnie szacuje się na kwotę 545 miliardów euro aktywów pod zarządzaniem. Dokument uwzględnia nowe przepisy w Europie, w tym dyrektywę AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) dotyczącą zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która weszła w życie od czasu ostatniej aktualizacji podręcznika w 2013 r.

"Invest Europe jest jednym z najważniejszych podmiotów kształtujących najlepsze praktyki w branży, od momentu założenia organizacji ponad 30 lat temu. Invest Europe publikuje podręcznik standardów dla branży private equity od dwóch dekad", powiedziała Dörte Höppner, prezes zarządu Invest Europe. "Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować tę ważną pracę u boku naszych członków: inwestorów i zarządzających funduszami, którzy wspólnie pracują nad stworzeniem kompleksowych wytycznych, aby zapewnić funkcjonowanie branży według najwyższych standardów zawodowych i etycznych".

W ramach przeglądu podręcznika, Invest Europe zaktualizowała zasady sprawozdawczości firm private equity do ich inwestorów. Zasady te podkreślają znaczenie jasnego i szczegółowego ujawnienia prowizji. Poza zwiększeniem przejrzystości, dokument zachęca także do raportowania w obszarach niefinansowych, w tym w aspektach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego - ESG (environmental, social and corporate governance), oraz do zwiększenia przejrzystości wskaźników raportowania. Wytyczne odzwierciedlają również zmiany w standardach rachunkowości, które zostały wprowadzone od ostatniej aktualizacji podręcznika.

"Inwestorzy instytucjonalni wymagają wysokich standardów w kwestiach takich jak odpowiedzialność inwestycji i przejrzystość opłat", powiedziała Marta Jankovic, wiceprzewodnicząca w Komitecie Professional Standards Invest Europe, i starszy specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i zarządzania w APG Asset Management. "Zaktualizowany Podręcznik Standardów Branżowych - Professional Standards Handbook łączy tematy środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego oraz kładzie nacisk na regularne i przejrzyste ujawnianie informacji inwestorom, w tym kalkulacji opłat, ustalając jasny punkt odniesienia dla wszystkich zarządzających funduszami".

Zaktualizowany podręcznik został wypracowany przez firmy private equity i ich inwestorów instytucjonalnych, jak również doradców branżowych, w toku konsultacji członkowskich przeprowadzonych przez Invest Europe i wyraża konsensus w branży w odniesieniu do najlepszych praktyk na dzisiejszym rynku.

"Private equity wspiera ponad 25.000 firm zatrudniających blisko 8 milionów ludzi w Europie", powiedział Bill Watson, przewodniczący Komitetu Professional Standards Invest Europe i partner zarządzający Value4Capital. "Dzięki tej skali i rosnącego znaczenia gospodarczego branży private equity, promowanie wśród firm działania zgodnie z wysokimi standardami przejrzystości i odpowiedzialności jest kluczową rolą Invest Europe. Podręcznik Standardów Branżowych - Professional Standards Handbook 2015 prezentuje zarządzającym funduszami konkretne wskazówki istotne w ich codziennej działalności".

Wszyscy członkowie Invest Europe są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Postępowania, zbioru podstawowych zasad, które pozostają niezmienione w odniesieniu do poprzednich lat. Podręcznik popiera również międzynarodowe wytyczne dotyczące wycen w branży private equity i venture capital (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) jako podstawę do wyceny portfela w branży.

"Podczas tegorocznych konsultacji i dyskusji nad podręcznikiem Professional Standards Handbook, przedstawiciele całej branży zgodzili się co do potrzeby zwiększenia nacisku na sprawozdawczość opłat oraz lepszego ujawniania kosztów zarządzania funduszem", powiedział Jonathan Martin z KPMG, przewodniczący Grupy Roboczej ds. standardów rachunkowości, wyceny i raportowania w Invest Europe, oraz członek Komitetu Professional Standards. "Nowe regulacje branżowe i debaty oznaczają również większy nacisk na raportowanie niefinansowe, które przedstawiono w wytycznych dotyczących sprawozdawczości inwestorów, i zwiększone wymogi ujawniania informacji".

Tegoroczna edycja Professional Standard Handbook uwzględnia wkład grupy ds. odpowiedzialnych inwestycji (Europe Responsible Investment Roundtable) działającej w ramach Invest Europe, której członkowie wprowadzili szerszy zasięg zagadnień ESG w odniesieniu do każdego etapu cyklu inwestycyjnego.

W ciągu ostatnich pięciu lat członkowie Invest Europe zainwestowali w około 5 100 firm rocznie, z czego około 80% to przedsiębiorstwa małe i średnie. Od 2007 roku, europejska branża private equity i venture capital dostarczyła 350 mld euro na inwestycje w rozwój Europy. W 2014 roku, całkowita kwota inwestycji private equity w firmach europejskich wzrosła o 14% do 41.5 mld euro. Inwestorzy długoterminowi, tacy jak fundusze emerytalne, ubezpieczeniowe i fundusze funduszy razem zapewnili ponad 40% zgromadzonego kapitału.


Kontakt:
Barbara Nowakowska
dyrektor zarządzająca PSIK
kom. 730 995 990
tel. 22 458 84 30