Źródło: www.investeurope.eu

Warszawa, 24 sierpnia 2017

  • Inwestycje private equity/venture capital (PE/VC) w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) wyniosły 1.6 miliarda euro, najwięcej od 2009 roku. Blisko połowa środków trafiła do Polski.
  • Fundusze PE/VC wyszły z rekordowej liczby 112 spółek, w które wcześniej zainwestowały 1 miliard euro. Wyjścia z polskich spółek wyniosły 363 milionów euro.
  • Fundusze PE/VC pozyskały 621 milionów euro na nowe inwestycje w regionie CEE, o 62% więcej niż w ubiegłym roku.

Fundusze PE/VC zainwestowały 1.6 miliarda euro w 337 spółek w Europie Środkowo-Wschodniej w ubiegłym roku – wynika z nowo opublikowanego raportu Invest Europe pt. „Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2016”. Trzy czwarte środków to inwestycje w spółki dojrzałe (tzw. wykupy). Finansowanie spółek w fazie wzrostu stanowiło 18%, a 6% środków przeznaczono na inwestycje venture capital na wcześniejszych etapach rozwoju. pdfPOBIERZ

Polska była najatrakcyjniejszym rynkiem w regionie w 2016 roku, biorąc pod uwagę zarówno wartość inwestycji, jak i liczbę sfinansowanych spółek. Do 82 polskich firm trafiło 725 milionów euro, czyli 45% ogółu zainwestowanych środków. Polskie spółki stanowiły prawie jedną czwartą wszystkich firm sfinansowanych przez fundusze PE/VC w regionie.

Poza Polską fundusze PE/VC inwestowały w spółki głównie w Czechach (11% ogółu zainwestowanych środków, 5% liczby spółek), na Litwie (10% środków, 8% spółek), w Rumunii (9% środków, 5% spółek) i na Węgrzech (6% środków, 24% spółek).

Najczęściej inwestowano w firmy z branży dóbr i usług konsumpcyjnych, do których trafiło 23% ogółu zainwestowanych środków, oraz spółki technologiczne działające w obszarze ICT (22% ogółu wartości).

„Aktywność na rynku private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej widoczna w ubiegłym roku we wszystkich obszarach rynku – zarówno po stronie inwestycji, wyjść z inwestycji, jak również napływu nowych środków do funduszy, wskazuje na duże zainteresowanie naszym regionem”, powiedział Robert Manz, partner zarządzający w Enterprise Investors i przewodniczący grupy roboczej ds. Europy Środkowo-Wschodniej działającej w ramach Invest Europe (Invest Europe Central and Eastern Europe Task Force). „Zarządzający funduszami maksymalnie wykorzystują możliwości inwestycji w nowe spółki. Wyraźnie widać też ponowne zainteresowanie inwestorów zasilaniem funduszy w nowe środki na inwestycje” dodał.

Wyjścia z inwestycji PE/VC (mierzone według wartości początkowej, a nie rzeczywistych przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółki) wyniosły 1 miliard euro w 2016 roku. Fundusze zakończyły inwestycje w rekordowej liczbie 112 spółek, głównie w rezultacie dużej aktywności na rynku venture capital.

Inwestorzy najczęściej wychodzili z inwestycji poprzez sprzedaż spółki innemu funduszowi PE/VC – w ten sposób zrealizowano 46% całkowitej wartości wyjść. Biorąc pod uwagę liczbę spółek, najwięcej firm z portfeli funduszy, bo prawie jedna trzecia, trafiło do inwestorów branżowych. Fundusze najczęściej wychodziły ze spółek technologicznych działających w obszarze ICT. Wyjścia w tej branży wyniosły przeszło jedną trzecią całkowitej wartości dezinwestycji.

Polska była największym rynkiem wyjść w regionie w 2016 roku. Łączna wartość wyjść w Polsce wyniosła 363 milionów euro. Fundusze PE/VC wyszły z 29 polskich spółek, stanowiących przeszło jedną czwartą ogółu spółek, które trafiły na rynek z portfeli funduszy w CEE w ubiegłym roku.

W 2016 roku do funduszy PE/VC napłynęło 621 milionów euro na nowe inwestycje w regionie CEE, o 62% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej, bo aż 58% środków, pochodziło od europejskich inwestorów spoza regionu CEE. Istotnie zwiększyło się zaangażowanie inwestorów spoza Europy, głównie z USA, od których pochodziło 21% ogółu pozyskanych funduszy. Lokalni inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej stanowili nieznaczny odsetek, inwestując jedynie 5% ogółu środków pozyskanych na inwestycje w regionie.

Długoterminowi inwestorzy prywatni zapewnili najwięcej środków na nowe inwestycje w regionie. Spośród nich środki głównie pochodziły od funduszy funduszy (27% ogółu pozyskanych środków) oraz funduszy emerytalnych (16% ogółu).

 

Kontakt:

Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca
kom. 730 995 990
e-mail: barbara.nowakowska@psik.org.pl

Anna Mierzejewska, menedżer ds. operacyjnych i komunikacji
kom. 601 800 143 tel. 22 458 84 30
e-mail: anna.mierzejewska@psik.org.pl


Informacje dodatkowe:
Raport pt. „Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2016” został przygotowany przez działającą w ramach Invest Europe grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (Invest Europe CEE Task Force). Partnerem raportu jest warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel.