5 kwietnia 2004 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

W programie spotkania, w którym wzięło udział ponad 80 uczestników, było walne zebranie członków stowarzyszenia oraz panel dyskusyjny poświęcony przyszłości polskiego rynku private equity / venture capital po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Walne zebranie członków PSIK przyznało absolutorium władzom PSIK za rok 2003. Podczas spotkania zaprezentowano sprawozdanie z działalności PSIK w ubiegłym roku. Do głównych obszarów funkcjonowania Stowarzyszenia zaliczyć można m.in. działania lobbingowe na szczeblu krajowym i europejskim, publikację rocznika wraz z pierwszym w Polsce badaniem polskiego rynku private equity / venture capital, a także stworzenie kodeksu postępowania jako podstawowego mechanizmu samoregulacji.

Do działań PSIK podwyższających stopień wiedzy o sektorze należało I Krajowe Forum Venture Capital zorganizowane wspólnie z Pulsem Biznesu i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Walne zebranie członków wybrało nowy zarząd PSIK w składzie:

  • Andrzej Bartos (Dresdner Kleinwort Capital)
  • Jacek Korpała (DBG Eastern Europe)
  • Robert Manz (Enterprise Investors)
  • Neil Milne (Copernicus Capital Partners)
  • Marcin Zagórski (HALS Fundusz Kapitałowy)

Do nowej Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Przewodniczący Beata Gessel – Kalinowska vel Kalisz (GESSEL – kancelaria prawna)
  • Marcin Hejka (Intel Capital)
  • Piotr Kędra (Advent International)

Wśród gości zaproszonych na panel dyskusyjny pt. "Przyszłość polskiego rynku private equity / venture capital po wejściu Polski do UE" znaleźli się:
Gość honorowy:
Igor Chalupec, podsekretarz stanu, Ministerstwo Finansów

Uczestnicy panelu:
Javier Echarri, sekretarz generalny, EVCA
Paweł Gieryński, partner, Copernicus Capital Partners
Andrzej Bartos, dyrektor inwestycyjny, partner, Dresdner Kleinwort Capital


Dyskusję prowadził Robert Manz, prezes PSIK i partner Enterprise Investors. Minister Chalupec w krótkim wystąpieniu przedstawił główne założenia i genezę strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce "Agenda Warsaw City 2010".  Javier Echarri prognozował, iż wejście Polski do Unii Europejskiej przyniesie rozwój sektora private equity i venture capital w Polsce. Będzie to spowodowane wzrostem bezpieczeństwa inwestowania, które jest jednym z najważniejszych uwarunkowań. Echarri wskazał także na istotę otoczenia regulacyjnego. Stwierdził, że na razie w Polsce brakuje zachęt, by w przedsięwzięcia private equity angażował się krajowy kapitał. Ocenił jednak, że w porównaniu z innymi krajami regionu, wstępującymi do UE, Polska znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o standard funkcjonowania sektora private equity.

Andrzej Bartos przedstawił kształtowanie się i rozwój sektora private equity / venture capital w pierwszej dekadzie jego funkcjonowania. Następnie zaprezentował trendy rozwoju private equity w Polsce po wstąpieniu do UE oraz nakreślił podstawowe bariery jego rozwoju. Odniósł się w tej kwestii do aktywizowania krajowych źródeł kapitału, dalszego rozwoju infrastruktury prawnej dla inwestycji kapitałowych, niesprzyjających warunków opodatkowania oraz ograniczonej wiedzy o funkcjonowaniu sektora PE/VC.

Paweł Gieryński podzielił się z uczestnikami doświadczeniami tworzenia pierwszego w Polsce funduszu funduszy (ang. fund of funds). Wskazał na utrudnienia w realizowaniu tego przedsięwzięcia oraz przedstawił zalety funduszu funduszy dla inwestorów.

Robert Manz omówił dane statystyczne charakteryzujące rynek PE/VC w Polsce od 1990 roku, czyli od jego powstania. Podkreślił, iż w Polsce w 2002 roku inwestycje private equity / venture capital stanowiły jedynie 0,061% PKB, podczas gdy średnia dla Europy wyniosła w tym okresie 0,277%.

Po krótkich prezentacjach wywiązała się dyskusja dotycząca aspektów, uwarunkowań i konkretnych działań mających za cel wzrost sektora PE/VC w Polsce. W dyskusji czynny udział brała publiczność.
Spotkanie zakończył uroczysty koktajl.