Znaczny napływ nowych kapitałów do funduszy inwestujących w Polsce. Postępująca regionalizacja funduszy działających na rynku polskim. Rekordowy rok w Europie.

    • Znaczny napływ nowych kapitałów do funduszy inwestujących w Polsce. • Postępująca regionalizacja funduszy działających na rynku polskim.
    • Rekordowy rok w Europie.

Napływ nowych kapitałów do funduszy private equity / venture capital działających w Polsce zbliżył się do poziomu rekordowego osiągniętego w 2000 roku. Polskie firmy pe/vc pozyskały 303 mln euro nowych kapitałów do funduszy (26 mln euro w 2003 roku), z których całość pochodziła od zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Inwestycje polskich firm zarządzających funduszami private equity / venture capital utrzymały się na podobnym poziomie do roku poprzedniego i wyniosły 130 mln euro. Natomiast inwestycje pe/vc w polskie spółki były nieco niższe i wyniosły 122 mln euro.

Regionalizacja rynku private equity / venture capital staje się coraz bardziej widoczna. Zarówno inwestorzy, którymi są duże instytucje międzynarodowe, wykazują zainteresowanie funduszami funkcjonującymi w regionie, jak i inwestycje dokonywane przez poszczególne fundusze coraz częściej mają charakter regionalny. Potwierdzeniem tego trendu jest fakt, że polskie firmy zarządzające funduszami pe/vc zainwestowały w 2004 r. 37% swych środków w innych niż Polska krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Inwestycje funduszy private equity / venture capital w Europie osiągnęły rekordowy poziom i wyniosły w 2004 roku 36,9 mld euro wobec 29,1 mld w 2003 roku.


POLSKA

POZYSKIWANIE NOWYCH KAPITAŁÓW

Polskie firmy zarządzające funduszami private equity / venture capital pozyskały 303 mln euro nowych kapitałów do funduszy, co stanowi ponad jedenastokrotny wzrost w porównaniu z 2003 rokiem. Ponad 50% nowych środków pochodziło od zagranicznych funduszy emerytalnych, a jedna trzecia od zagranicznych banków. Środki te zostały pozyskane do dużych funduszy, które przeznaczą je na inwestycje w polskie i zagraniczne spółki znajdujące się w późniejszych fazach rozwoju. Wyraźnie widoczny jest brak niewielkich funduszy dokonujących inwestycji w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju. Spowodowane jest to przede wszystkim brakiem krajowych źródeł zasilania w kapitał. W Polsce ze źródeł krajowych pozyskano jedynie 0,1% w 2004 roku. W latach poprzednich udział krajowych źródeł był równie niski.

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA

Inwestycje polskich firm zarządzających funduszami private equity / venture capital w 2004 roku (130 mln euro) utrzymały się na poziomie podobnym do roku poprzedniego (133 mln euro). Ponad jedną trzecią środków zainwestowano w spółki znajdujące się poza granicami Polski. Natomiast zagraniczne firmy private equity zainwestowały w Polsce 40,5 mln euro, co oznacza spadek w stosunku do 2003 o 9%. Zatem inwestycje, które trafiły do polskich spółek wyniosły 122 mln euro. Zdecydowaną większość (80%) tych środków zainwestowano w dojrzałe spółki, 20% przeznaczono na ich ekspansję, natomiast nie odnotowano inwestycji we wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstw. Inwestycje dokonywane w Polsce przez sektor private equity / venture capital są coraz mniej liczne a ich średnia wielkość wzrasta. W 2004 roku fundusze zaangażowały średnio 3,8 mln euro (17,2 mln PLN). W 2003 roku średnia inwestycja wyniosła 2,7 mln euro (11,9 mln PLN), podczas gdy wskaźnik ten w 2002 roku wyniósł jedynie 1,4 mln euro (5,4 mln PLN). Tendencja ta dotyczy głównie inwestycji pierwotnych, których średnia wielkość wzrosła w latach 2003-2004 niemal 1,5-krotnie.

STRUKTURA BRANŻOWA INWESTYCJI

W Polsce w 2004 roku dominowały inwestycje w sektor telekomunikacji i mediów, dowodząc jego stałej atrakcyjności. Inwestycje w telekomunikację i media wyniosły 44 mln euro (34%). 21,5 mln euro, czyli 17% zainwestowano w sektorze usług finansowych oraz 17 mln euro (13%) w sektorze produkcyjnym.

WYJŚCIA Z INWESTYCJI

W Polsce wartość dezinwestycji spadła o 23% z 115 mln euro w 2003 roku do 89 mln euro w roku 2004. Aż 31% tej kwoty pochodziło ze sprzedaży udziałów inwestorowi strategicznemu a 27% ze sprzedaży akcji na giełdzie. Jedynie 10% wartości wyjść w 2004 roku pochodziło ze sprzedaży kadrze zarządzającej spółek i pozostałym właścicielom. W 2004 roku dokonano 19% dezinwestycji w drodze likwidacji spółek. Warto zwrócić uwagę na odmienną od europejskiej strukturę wyjść z inwestycji przez fundusze działające na polskim rynku. Dominacja sprzedaży inwestorowi strategicznemu pokazuje, że spółki z portfeli funduszy są atrakcyjne dla dużych graczy europejskich i globalnych. Duży udział giełdy dowodzi, że spółki z portfeli funduszy pe/vc są atrakcyjne dla inwestorów giełdowych. Poprzez giełdę akcje spółek nabywali także inwestorzy strategiczni.


EUROPA

POZYSKIWANIE NOWYCH KAPITAŁÓW

Pozyskiwanie nowych kapitałów do funduszy w Europie pozostaje od trzech lat na niezmienionym poziomie i wynosi ok. 27 mld euro. W 2004 roku ponad połowa z tych środków pochodziła ze źródeł krajowych (57%), przede wszystkim tradycyjnie od banków (21%) i funduszy emerytalnych (19%).

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA

Inwestycje funduszy private equity w Europie wzrosły w 2004 roku o 27% z 29,1 mld euro w 2003 roku do 36,9 mld euro w 2004 roku. Rok 2004 był zdecydowanie najlepszym rokiem w historii inwestycji private equity / venture capital w Europie i przewyższył nawet rekordowy do tej pory rok 2000. Podobnie, jak w 2003 roku dominują inwestycje w spółki w późniejszych fazach działalności, które stanowiły 72% wszystkich inwestycji.

STRUKTURA BRANŻOWA INWESTYCJI

W Europie inwestycje w branżę dóbr konsumpcyjnych tradycyjnie zaangażowały najwięcej środków funduszy private equity / venture capital. W 2003 roku do firm z tej branży trafiło 8,5 mld euro (23%), o ponad 50% więcej niż w roku 2003 (5,6 mld euro, 19%). Inwestycje w sektor telekomunikacji i mediów utrzymały się na identycznym poziomie, jak rok wcześniej – 4,9 mld euro. Znaczny, niemal 80% wzrost zaobserwowano w inwestycjach w sektorze usług.

WYJŚCIA Z INWESTYCJI
W Europie wartość dezinwestycji zwiększyła się o 44% z 13,5 mld euro w 2003 roku do 19,5 mld euro w 2004 roku. Niemal 24% wyjść zrealizowano poprzez sprzedaż inwestorowi strategicznemu, 13% stanowiła sprzedaż innemu funduszowi venture capital, 10% likwidacja spółek i 12% sprzedaż akcji na giełdzie.