Badanie spółki (ang. due diligence)

Dogłębna analiza i ocena wszystkich obszarów funkcjonowania spółki, która ma się stać przedmiotem inwestycji funduszu private equity / venture capital.

Business angel (dosł. anioł biznesowy)

Inwestor indywidualny zapewniający spółce środki finansowe, wiedzę, doświadczenie i znajomości na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

Dezinwestycja, wyjście z inwestycji (ang. exit, divestment)

Sprzedaż papierów wartościowych znajdujących się w posiadaniu funduszu private equity / venture capital. Pośród metod wyjścia z inwestycji wyróżnia się:

  • sprzedaż inwestorowi branżowemu,
  • ofertę publiczną (w tym pierwszą ofertę publiczną),
  • sprzedaż innemu funduszowi private equity / venture capital,
  • sprzedaż instytucji finansowej,
  • umorzenie akcji przez spółkę i wypłatę inwestorowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia
  • likwidację spółki.

Etapy finansowania

Faza ekspansji (ang. expansion capital)

Finansowanie wzrostu i rozwoju spółki, zarówno po, jak i przed osiągnięciem progu rentowności. Kapitał tego typu może zostać spożytkowany na: finansowanie zwiększenia mocy produkcyjnych, rozwój rynku lub produktu, bądź też finansowanie kapitału obrotowego.

Faza startu (ang. start-up)

Faza obejmująca finansowanie rozwoju produktu i wstępnego marketingu. Spółki korzystające z tego typu finansowania mogą być w trakcie tworzenia lub na progu działalności, jednak przed sprzedażą produktu na znaczącą skalę.

Faza zasiewu (ang. seed stage)

Finansowanie wstępnych, potencjalnie zyskownych pomysłów, jeszcze przed założeniem przedsiębiorstwa. Środki z reguły przeznaczone są na: badania, ocenę i rozwój pomysłu do fazy komercyjnej.

Firma zarządzająca

Podmiot odpowiedzialny za działania funduszu, do których zalicza się: badania i wybór rynków oraz gałęzi gospodarki do inwestycji, decyzje o zaangażowaniu kapitałowym, decyzje o czasie inwestycji i dezinwestycji etc.

Fundusz (ang. fund)

Fundusz inwestycyjny typu private equity / venture capital gromadzi środki od wielu inwestorów, a następnie inwestuje je w papiery wartościowe spółek, zwykle spółek nie notowanych na publicznym rynku papierów wartościowych.

Fundusz funduszy (ang. fund of funds)

Fundusz przeznaczający swe środki w zarządzanie funduszom private equity / venture capital. FoF, który inwestuje w nowo powstające fundusze private equity / venture capital to tzw. pierwotny (primary) fundusz funduszy. Natomiast taki, który koncentruje się na inwestycjach w już istniejące fundusze private equity / venture capital, to wtórny (secondary) fundusz funduszy.

Gromadzenie środków (ang. fundraising)

Proces, podczas którego firmy private equity / venture capital zbierają środki finansowe na utworzenie nowego funduszu. Środki te gromadzi się od inwestorów indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych, którzy zobowiązują się przekazać je spółce zarządzającej. Fundusze w momencie utworzenia nie posiadają na koncie kapitałów. Środki funduszu istnieją w postaci zobowiązania do inwestycji (commitment), które realizowane jest w momencie podjęcia decyzji o inwestycji w konkretną spółkę. Jednakże zobowiązanie ze strony inwestorów jest bezwarunkowe, a decyzja o dokonaniu konkretnych inwestycji podejmowana wyłącznie przez firmę zarządzającą.

Inwestor instytucjonalny (ang. institutional investor)

Inwestor, w postaci spółki inwestycyjnej, funduszu wzajemnego, firmy ubezpieczeniowej, funduszu emerytalnego lub fundacji, który z reguły dysponuje znacznymi aktywami i doświadczeniem w inwestowaniu.

Kapitał pod zarządem (ang. capital under management)

Suma funduszy dostępnych zarządzającym na inwestycje oraz środki już zainwestowane w spółki znajdujące się w bieżącym portfelu.

Mezzanine finance

Finansowanie o charakterze mieszanym łączące elementy długu bankowego i kapitału własnego.

Odpisanie (ang. write-down)

Obniżenie wartości inwestycji.

Pierwsza oferta publiczna (ang. IPO)

Sprzedaż akcji spółki na giełdzie po raz pierwszy. IPO jest jednym ze sposobów wyjścia funduszu z inwestycji w spółkę.

Portfel (ang. portfolio)

Grupa spółek, w których fundusz private equity / venture capital jest udziałowcem.

Późniejsze fazy (ang. later stage)

Obejmuje następujące fazy inwestycji: ekspansję, refinansowanie (ang. replacement) oraz wykup (buyout).

Private equity / venture capital

Inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Private equity / venture capital (PE/VC) może być wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. Venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji.

Refinansowanie (ang. replacement capital)

Nabycie udziałów w spółce od innej instytucji oferującej kapitał typu private equity / venture capital lub od innych udziałowców.

Restrukturyzacja (ang. turnaround)

Jedna z form finansowania private equity / venture capital polegająca na pomocy spółce w kłopotach finansowych, z zamiarem przywrócenia dobrej kondycji finansowej oraz rozwoju.

Spisanie (ang. write-off)

Obniżenie wartości spółki z portfela funduszu private equity / venture capital do zera. Inwestycja jest zlikwidowana, a zwrot dla inwestorów jest zerowy lub ujemny.

Venture capital

Kapitał finansujący przedsięwzięcia we wczesnej fazie funkcjonowania (zasiew, start) lub fazie ekspansji. Podmioty zapewniające tego typu środki, akceptując wysokie ryzyko, oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji.

Wczesne fazy (ang. early stage)

Faza zasiewu oraz rozruchu (startu) przedsiębiorstwa.

Wykup (ang. buyout)

Transakcja, podczas której spółka jest odkupowana od obecnych udziałowców.

Wykup lewarowany (ang. LBO, leveraged buyout)

Rodzaj wykupu, w którym część środków na przejęcie spółki pochodzi z kredytu bankowego.

Wykupy menedżerskie

Management buy-in (MBI)

Wykup, podczas którego grupa menedżerów spoza spółki przejmuje tę spółkę. Finansowanie ze strony podmiotów private equity / venture capital pozwala na przeprowadzenie tego typu transakcji, gdyż grupa menedżerska zwykle nie dysponuje wystarczającymi środkami.

Management buyout (MBO)

Wykup, na podstawie którego menedżerowie spółki przejmują kontrolę nad całą spółką lub jej częścią. Odbywa się to przy finansowej i eksperckiej pomocy funduszy private equity / venture capital.

Zobowiązanie do przekazania środków (ang. commitment)

Zobowiązanie się inwestora w funduszu do przekazania środków na konto funduszu private equity / venture capital, w momencie zażądania ich przez spółkę zarządzającą funduszem private equity. Fundusze w momencie utworzenia nie posiadają na koncie kapitałów. Środki funduszu istnieją w postaci zobowiązania do inwestycji (commitment), które realizowane jest w momencie podjęcia decyzji o inwestycji w konkretną spółkę. Jednakże zobowiązanie ze strony inwestorów jest bezwarunkowe, a decyzja o dokonaniu konkretnych inwestycji podejmowana wyłącznie przez firmę zarządzającą.