Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych pu-blicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087636, NIP 5252235975, REGON 017520367 („PSIK”) niniejszym informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby prowadzonej przez PSIK korespondencji e-mail i utrzymywania kontaktu.
Państwa dane osobowe – adres e-mail, dalsze dane do kontaktu oraz ew. dalsze dotyczące Państwa dane zawarte w przesyłanych wiadomościach e-mail – administrowane są przez PSIK w celu:

 1. wykonania zawartych umów lub podjęcia działań w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. utrzymywania kontaktu tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem za-warcia umowy – nie są Państwo typowo zobowiązani do podawania danych. Ich niepodanie może skutkować ogra-niczeniem lub uniemożliwieniem kontaktu. W niektórych przypadkach nie otrzymujemy Państwa danych bezpo-średnio od Państwa, a od podmiotów trzecich (np. organizacji, do których Państwo przynależą lub które Państwo reprezentują).

W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu utrzymywania kontaktu, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania w/w danych oso-bowych, chyba że PSIK wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania, nad-rzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zapewniamy ponadto realizację pozostałych Państwa uprawnień w każdorazowo pełnym przysługującym Państwu zakresie, w tym żądania dostępu do danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich prze-twarzania. Przysługuje Państwu także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Nie przechowujemy Państwa danych dłużej, niż to niezbędne do prowadzenia i archiwizacji korespondencji e-mail oraz utrzymywania kontaktu. W niektórych przy-padkach, np. na potrzeby zapewnienia obsługi informatycznej lub prawnej, Państwa dane mogą zostać udostęp-nione innym podmiotom świadczącym na rzecz PSIK związane z tym usługi. Państwa dane mogą ponadto być udo-stępniane dalszym odbiorcom przesyłanych wiadomości.

 

 KTO PRZETWARZA DANE?

Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych z siedzibą w Warszawie („Stowarzyszenie”), ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, https://psik.org.pl. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecz-nych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000087636, NIP 5252235975.

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE? NA JAKIEJ PODSTAWIE? JAK SĄ ZBIERANE?

 • Dane niezbędne do udziału w wydarzeniu:
 • Stowarzyszenie przetwarza informacje niezbędne do zapewnienia udziału uczestników w wydarzeniach z udziałem Stowarzyszenia.
 • W zależności od formuły wydarzenia mogą to być także dane identyfikacyjne i kontaktowe uczestnika, takie jak jego imię i nazwisko, przyporządkowanie organizacyjno-instytucjonalne, wizerunek, adres e-mail czy nr telefonu.
 • W podstawowym zakresie tego rodzaju dane zbierane są bezpośrednio od uczestnika, ewentualnie za pośrednictwem instytucji uczestniczącej w wydarzeniu, z którą jest on powiązany. Ich podanie jest dobrowolne, ale we wskazanym zakresie niezbędne do udzia-łu w wydarzeniu – o ile nie zostały uprzednio przekazane przez taką instytucję. Natomiast podanie dodatkowych, niewymaganych da-nych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego lub umownego ani warunku zawarcia umowy, a osoba, której dane te dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. W zależności od okoliczności, konsekwencją niepodania takich danych może być ograniczenie dostępu do niektórych dodatkowych aspektów wydarzenia.
 • O ile udział w wydarzeniu jest przedmiotem zawartej z uczestnikiem umowy, podstawą prawą ich przetwarzania jest wówczas w pierw-szym rzędzie jego niezbędność do jej wykonania (bądź podjęcia działań przed jej zawarciem na jego żądanie), tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RO-DO.
 • W dalszej kolejności (w tym także jeśli udział w wydarzeniu nie jest przedmiotem takiej umowy, a także wówczas, gdy uczestnik nie staje się bezpośrednio jej stroną, ponieważ zawierana jest ze stroną trzecią) podstawą ich przetwarzania pozostaje jego niezbędność do zapewnienia udziału uczestnika w wydarzeniu, co stanowi prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Stowarzyszenie lub przez stronę trzecią, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dodatkowe dane osobowe, inne sposoby i cele ich przetwarzania:

 • Stowarzyszenie może także przetwarzać dane uczestnika w zakresie niezbędnym do informowania o wydarzeniach Stowarzyszenia, ich dokumentowania oraz zapewnienia prawidłowej komunikacji na potrzeby prac Stowarzyszenia, co stanowi prawnie uzasadnione inte-resy realizowane przez nie w kontekście swojej działalności statutowej, a tym samym dozwolone jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • W przypadkach wykraczających poza w/w podstawy, w tym wymagających uprzedniego uzyskania określonych zgód uczestnika, Stowa-rzyszenie będzie dokonywać tak zastrzeżonych czynności po uzyskaniu stosownej zgody.

KTO MA DO NICH DOSTĘP?

Odbiorcami danych mogą być w niezbędnym zakresie inne podmioty uczestniczące w organizacji danego wydarzenia i współpracujące ze Stowarzyszeniem. Niektóre dotyczące uczestnika dane, w tym jego wizerunek, mogą przy tym zostać upublicznione (w szczególności na stronie internetowej i w innych publikacjach Stowarzyszenia). Korzystanie z wizerunku odbywa się wówczas zgodnie z zasadami przewidzia-nymi art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

JAK DŁUGO DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane. W pod-stawowym zakresie będzie to okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia, rozliczenia i udokumentowania wydarzenia. Z uwagi na specyfikę poszczególnych celów (np. w zakresie korzystania z utrwalonych materiałów, w tym ich publikacji w sieci Internet) przechowywa-nie danych może mieć niekiedy charakter bezterminowy, do ustania ich użyteczności.

JAKIE W ZWIĄZKU Z TYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA?

Podstawowe uprawnienia:

 • Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwa-rzania, a ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub wyrażonej zgody, przysługuje także prawo do ich przenoszenia.

Prawo do sprzeciwu:

 • W odniesieniu do danych, których przetwarzanie oparte jest o podstawę niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwa-rzania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wnoszącego sprzeciw. Uniemożliwi to Stowarzyszeniu dalsze przetwarzanie tych danych w objętym sprzeciwem zakresie, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich prze-twarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności wnoszącego sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wycofanie zgody:

 • W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

 

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (np. po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.