Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego Statutu.

pdfSTATUT Stowarzyszenia PSIK

Kodeks postępowania Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.