1. Członkostwo w PSIK wiąże się z poparciem dla rozwoju sektora private equity / venture capital w Polsce, dla rozwoju przedsiębiorczości i sektora prywatnego w Polsce.
 2. Członkowie wspierają finansowanie innowacji, transfer wiedzy oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał rozwoju lub wpływ na gospodarkę poprzez swe produkty, technologie, koncepcje biznesowe i usługi.
 3. Członkowie prowadzą działalność w sposób odpowiedzialny i profesjonalny, nie angażując się w działania szkodzące dobremu imieniu i interesom sektora private equity / venture capital w Polsce.
 4. Członkowie zapewniają wysoki standard swoich portfeli inwestycyjnych i unikają finansowania przedsiębiorstw lub udziału w przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z tymi celami. Członkowie przyjmują długoterminową perspektywę sektora private equity i gospodarki polskiej oraz powstrzymują się od krótkoterminowej działalności spekulacyjnej.
 5. Członkowie promują i dbają o właściwe standardy etyczne, postępują uczciwie wobec innych firm i podmiotów poszukujących porady lub wsparcia finansowego.
 6. Członkowie nie ujawniają osobom trzecim jakichkolwiek poufnych informacji uzyskanych w trakcie negocjacji z potencjalnymi spółkami portfelowymi i w trakcie współpracy z tymi spółkami, chyba że otrzymali na to wyraźne pozwolenie.
 7. Członkowie egzekwują od kadry zarządzającej spółkami, włączonymi w ich portfel inwestycyjny, najwyższe standardy kierowania przedsiębiorstwem, przejrzystości i sprawozdawczości oraz bezwzględne przestrzeganie stosownych praw i przepisów.
 8. Żaden z członków PSIK nie dopuści się oszczerstwa, zniesławienia lub nieuczciwej krytyki innego członka w jakichkolwiek kontaktach z potencjalnymi spółkami portfelowymi.
 9. Dyrektorzy, członkowie kadry zarządzającej, pracownicy, pełnomocnicy i inni przedstawiciele firm zarządzających funduszami private equity dążą do wykonywania swoich obowiązków i zadań w sposób profesjonalny, unikając innych korzyści osobistych niż te, wynikające z dobrych wyników funduszy, zgodnie z zasadami wynagradzania i udziału w zyskach ustalonymi w stosownych umowach.
 10. Gdy dwóch lub więcej członków PSIK uczestniczy we wspólnych inwestycjach lub pożyczkach, zarówno ten z nich, który pełni wiodącą rolę we wspólnym przedsięwzięciu, jak i inni partycypujący w nim członkowie, ujawnią wszystkie znane im fakty o firmie będącej proponowanym przedmiotem tego przedsięwzięcia i wszystkich związkach między tą firmą, jej menedżerami, dyrektorami, udziałowcami, pracownikami lub przedstawicielami a partycypującymi w tym przedsięwzięciu członkami PSIK lub którymkolwiek z menedżerów, dyrektorów, udziałowców, pracowników lub przedstawicieli członków PSIK.
 11. Członkowie nie przyjmują do swoich funduszy kapitału z nieokreślonych źródeł, ani nie reprezentują kapitału niewiadomego pochodzenia.
 12. Członkowie odpowiadają przed swoimi inwestorami i przedstawiają im pełne informacje, w tym regularne sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe.
 13. Żaden z członków nie będzie nadużywał swojej pozycji w PSIK, ani jakichkolwiek informacji adresowanych do PSIK.
Członkowie będą stosować się do niniejszego Kodeksu i do wszystkich orzeczeń Komisji Etycznej powołanej przez Stowarzyszenie. Każdy z członków będzie wymagał od swych dyrektorów, pracowników i przedstawicieli stosowania się do tych samych reguł i standardów.